Công ty Phát triển thủy điện Sê San ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch công tác VHDN các tháng cuối năm 2022

Thứ ba, 4/10/2022 | 07:47 GMT+7

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc triển khai tài liệu Văn hóa EVN và công tác Văn hóa Doanh nghiệp các tháng cuối năm 2022, Công ty Phát triển thủy điện Sê San ban hành kế hoạch công tác VHDN các tháng cuối năm 2022 tại Công ty với nội dung cụ thể như sau:

1. Triển khai tài liệu Văn hóa EVN:

- Công ty thực hiện việc phổ biến tuyên truyền tài liệu Văn hóa EVN trên kênh truyền thông nội bộ, các cuộc họp đơn vị và hướng trọng tâm đến hệ giá trị Văn hóa EVN làm nền tảng với 5 giá trị cốt lõi.

-  Trên cơ sở tài liệu Văn hóa EVN và bộ quy tắc ứng xử văn hóa EVN ban hành, Công ty thông báo rộng rãi đến toàn thể NLĐ biết và nghiêm túc thực hiện.

- Áp dụng đồng bộ và thống nhất khẩu hiệu “EVN thắp sáng niềm tin” trên mọi ứng dụng.

2. Thực thi Văn hóa EVN trong các tháng cuối năm 2022:

- Phổ biến, tuyên truyền tài liệu Văn hoá EVN đến người lao động trong đơn vị thông qua các kênh truyền thông nội bộ và các trang mạng xã hội, cuộc họp của đơn vị.

- Tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo Bộ quy tắc ứng xử văn hoá EVN.

- Rà soát, hiệu chỉnh bộ câu hỏi kiểm tra QTUX và Tài liệu Văn hóa EVN, tổ chức kiểm tra toàn thể NLĐ trên phần mềm E-learning.

- Triển khai kế hoạch văn hoá giai đoạn 2022-2025.

- Truyền thông nội bộ tổng thể về VHDN để tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả các nội dung văn hóa quan trọng của EVN đến NLĐ.

- Tổ chức chấm điểm hoạt động thực thi VHDN; Viết bài đưa tin về các hoạt động thực thi VHDN của Công ty.

- Tiếp tục duy trì đào tạo, tập huấn về VHDN đưa nội dung VHDN vào tổ chức thi nâng bậc, giữ bậc, chuyển ngạch tại Công ty.

- Tổng kết, đánh giá và tự chấm điểm thực hiện VHDN năm 2022.

Các nhiệm vụ thực thi VHDN trong các tháng cuối năm 2022 của Công ty được triển khai nhằm thực hiện các kế hoạch triển khai VHDN trong Tập đoàn giai đoạn 2022-2025, kế hoạch triển khai VHDN tại Công ty Phát triển thủy điện Sê San 2022-2025, văn bản số 921/EVN-TCNS ngày 31/8/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam./.

Bài viết: Trần Minh Đức