Sản lượng điện

Thứ tư, 1/8/2018 | 10:07 GMT+7
BẢNG TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG ĐIỆN VÀ TỰ DÙNG
Tính đến 24h00 ngày 28/11/2022
                             
  Sản lượng điện ngày:                                3.107.740   kWh              
  Sản lượng điện lũy kế tháng 11:                              148.993.510   kWh              
  Sản lượng điện lũy kế năm 2022:                           1.490.191.950   kWh              
  Sản lượng điện lũy kế từ năm 2009:                       17.827.989.680   kWh              
                             
  Điện tự dùng ngày:   11.090   kWh              
  Điện tự dùng lũy kế tháng 11:     107.900   kWh              
  Điện tự dùng lũy kế năm 2022:     1.894.852   kWh              
  Điện tự dùng lũy kế từ năm 2009:                              48.440.348   kWh              
                Đơn vị tính:  kWh            
                             
  NĂM 2010 NĂM 2011 NĂM 2012 NĂM 2013 NĂM 2014 NĂM 2015 NĂM 2016 NĂM 2017 NĂM 2018 NĂM 2019 NĂM 2020 NĂM 2021 NĂM 2022
Tháng
01
SL điện lũy kế tháng 91.847.152        20.262.272        59.645.350       37.468.900        62.281.640       73.741.190           47.856.160 78.166.030 79.813.420 52.832.670 56.908.930 76.842.060 93.465.600
SL điện lũy kế năm 91.847.152 20.262.272 59.645.350 37.468.900 62.281.640 73.741.190 47.856.160 78.166.030 79.813.420 52.832.670 56.908.930 76.842.060 93.465.600
Tự dùng lũy kế tháng 120.194            128.677             143.550           122.511            391.502           351.795               368.590 360.765 246.570 271.640 238.305 142.434 127.380
Tự dùng lũy kế năm 120.194 128.677 143.550 122.511 391.502 351.795 368.590 360.765 246.570 271.640 238.305 142.434 127.380
Tháng
02
SL điện lũy kế tháng 39.161.051        15.813.798        81.166.470       42.023.210        67.521.510       60.530.580           42.510.520 65.953.230 67.204.880 49.445.850 52.739.350          53.594.630           71.681.330
SL điện lũy kế năm 131.008.143 36.076.070       140.811.820       79.492.110      129.803.150     134.271.770           90.366.680 144.119.260 147.018.300 102.278.520 109.648.280        130.436.690          165.146.930
Tự dùng lũy kế tháng 116.690 129.094             126.579           110.747            366.106           406.625               330.305 315.210 195.630 239.070 286.377 175.038 150.790
Tự dùng lũy kế năm 236.629 257.771 270.129 233.258 757.608 758.420 698.895 675.975 442.200 510.710 524.683 317.675 278.170
Tháng
03
SL điện lũy kế tháng 96.245.682        33.966.340        98.388.380       78.762.710        70.816.060       69.900.380           41.864.950 71.380.500 82.819.410 63.701.479 64.180.060          71.471.280           68.774.170
SL điện lũy kế năm 227.253.825 70.042.410       239.200.200     158.254.820      200.619.210     204.172.150         132.231.630 215.499.760 229.837.710 165.979.999 173.828.340        201.907.970          233.921.100
Tự dùng lũy kế tháng 150.230 137.336             128.372           125.476            349.950           371.310               326.545 328.630 186.560 209.379 190.419 202.126 125.070
Tự dùng lũy kế năm 387.065 395.107 398.501 358.734 1.107.558 1.129.730 1.025.440 1.004.605 628.760 720.089 715.102 519.802 403.240
Tháng
04
SL điện lũy kế tháng 84.415.477        53.833.708       101.492.940       89.843.200        94.196.370       58.809.650           40.147.690 102.581.210 86.311.720 73.225.710 49.092.250          63.983.080           81.939.520
SL điện lũy kế năm 311.639.302 123.876.118       340.693.140     248.098.020      294.815.580     262.981.800         172.379.320 318.080.970 316.149.130 239.205.709 222.920.590        265.891.050          315.860.620
Tự dùng lũy kế tháng 130.456 137.718             126.082           127.390            345.494           359.770               295.280 285.895 170.320 186.751 236.904 222.083 89.030
Tự dùng lũy kế năm 517.341 532.825 524.583 486.124 1.453.052 1.489.500 1.320.720 1.290.500 799.080 906.840 952.006 741.884 492.270
Tháng
05
SL điện lũy kế tháng 86.872.758 74.579.493        87.827.700       66.715.280      128.711.820       87.500.050           33.257.880 96.983.590 86.037.380 87.653.770 44.823.790          95.778.570          100.853.750
SL điện lũy kế năm 398.512.091 198.455.611       428.520.840     314.813.300      423.527.400     350.481.850         205.637.200 415.064.560 402.186.810 326.859.479 267.744.380        361.669.620          416.714.370
Tự dùng lũy kế tháng 134.171 125.677             140.537           128.897            285.171           349.015               301.310 299.790 221.210 320.785 252.022 155.949 249.790
Tự dùng lũy kế năm 651.512 658.502 665.120 615.021 1.738.223 1.838.515 1.622.030 1.590.290 1.016.020 1.227.625 1.204.028 897.833 742.060
Tháng
06
SL điện lũy kế tháng 59.539.963 152.980.753       130.364.050       85.546.540      131.535.230     111.209.367           65.944.160        137.839.280 140.662.250 83.357.080 77.184.220          83.750.490          129.786.480
SL điện lũy kế năm 457.701.046 351.436.364       558.884.890     400.359.840      555.062.630     461.691.217         271.581.360        552.903.840 542.849.060 410.216.559 344.928.600        445.420.110          546.500.850
Tự dùng lũy kế tháng 121.177 133.256             121.363           123.334            361.485           314.021               288.995              237.680 157.270 140.957 175.745 174.797 159.792
Tự dùng lũy kế năm 772.059 791.758 786.483 738.355 2.099.708 2.152.536 1.911.025 1.827.970 1.173.290 1.368.613 1.379.772 1.072.631 901.852
Tháng
07
SL điện lũy kế tháng 56.196.914 240.238.016       170.601.500       84.032.770      165.906.650     145.042.170         126.212.859        166.215.410 209.498.210 100.750.190 59.315.350          77.060.270          131.199.700
SL điện lũy kế năm 513.897.960 591.674.380       729.486.390     484.392.610      720.969.280     606.733.387         397.794.219        719.119.250 752.347.270 510.966.749 404.243.950        522.480.380          677.700.550
Tự dùng lũy kế tháng 123.669 138.770             127.489           126.729            373.053           320.320               404.505              209.635 92.150 167.203 241.879              160.450                169.900
Tự dùng lũy kế năm 895.728 930.528 913.972 865.084 2.472.761 2.472.856 2.484.140 2.034.105 1.265.440 1.535.815 1.621.651 1.233.081             1.071.752
Tháng
08
SL điện lũy kế tháng 116.341.193 254.228.400       216.784.860     152.686.310      243.056.530     157.307.050         142.522.430        207.466.087 266.657.640 169.318.770 114.113.180        137.370.110          199.480.770
SL điện lũy kế năm 630.239.153 845.902.780       946.271.250     637.078.920      964.025.810     764.040.437         540.316.649        926.585.337 1.019.004.910 680.285.519 518.357.130        659.850.490          877.181.320
Tự dùng lũy kế tháng 138.679 144.609             124.961           124.790            407.770           307.360               332.825              172.217 -10.790 85.612 131.889                22.850                239.970
Tự dùng lũy kế năm 1.034.154 1.075.137 1.038.933 989.874 2.886.543 2.780.216 2.816.965 2.206.322 1.254.650 1.621.427 1.753.540 1.255.931 1.311.722
Tháng
09
SL điện lũy kế tháng 132.749.031 250.312.010       245.359.300     161.381.670      223.189.030     104.466.970         177.201.890        173.039.740 254.858.090 234.610.160 82.214.450        191.593.530          222.578.740
SL điện lũy kế năm 762.988.184 1.096.214.790    1.191.630.550     798.460.590   1.187.214.840     868.507.407         717.518.539     1.099.625.077 1.273.863.000 914.895.679 600.571.580        851.444.020       1.099.760.060
Tự dùng lũy kế tháng 133.374 138.223             136.967           129.526            439.670           326.550               332.900              149.510 -29.350 -20.640 214.814 -84.270                231.850
Tự dùng lũy kế năm 1.167.528 1.213.360 1.175.900 1.119.400 3.326.213 3.106.766 3.149.865 2.355.832 1.225.300 1.600.787 1.968.354           1.171.661             1.543.572
Tháng
10
SL điện lũy kế tháng 83.501.680 248.444.390       208.691.600     241.002.190      163.642.130       98.804.570         185.047.500          97.939.710 186.059.520 181.044.410 159.669.580 249.319.660 241.438.380
SL điện lũy năm 846.489.864 1.344.659.180    1.400.322.150 1.039.462.780 1.350.856.970 967.311.977 902.566.039 1.197.564.787 1.459.922.520 1.095.940.089 760.241.160 1.100.763.680 1.341.198.440
Tự dùng lũy kế tháng 132.505 146.217             136.754           135.376            402.570           379.855               344.515              236.810 72.500 46.280 -693 -186.750 243.380
Tự dùng lũy kế năm 1.300.033 1.359.577 1.312.654 1.254.776 3.729.183 3.486.621 3.494.380 2.592.642 1.297.800 1.486.187 1.967.661 984.911 1.786.952
Tháng
11
SL điện lũy kế tháng 62.758.641 181.127.330       129.449.840     203.536.290        91.752.510       61.906.300         119.908.680        150.390.240 98.939.930 82.827.690 208.557.890 181.490.837 148.993.510
SL điện lũy kế năm 909.068.505 1.525.786.510    1.529.771.990 1.242.999.070 1.442.609.480 1.029.218.277      1.022.474.719     1.347.955.027 1.558.862.450 1.178.767.779 968.799.050 1.282.254.517 1.490.191.950
Tự dùng lũy kế tháng 130.357 135.227             128.986           128.454            405.545           385.710               339.185                23.420 251.230 202.264 -84.946 -63.177 107.900
Tự dùng lũy kế năm 1.430.390 1.494.804 1.441.640 1.383.230 4.134.728 3.872.331            3.833.565           2.727.552 1.549.030 1.688.451 1.882.715 921.734 1.894.852
Tháng
12
SL điện lũy kế tháng 45.775.051 124.057.340        88.351.750     150.849.370        64.853.920       61.071.660         106.258.840        100.276.430 68.105.260 63.051.260 136.744.990 130.631.820  
SL điện lũy kế năm 954.843.556    1.649.843.850    1.618.123.740 1.393.848.440 1.507.463.400 1.090.289.937      1.128.733.559     1.448.231.457 1.626.967.710 1.241.819.039 1.105.544.040 1.412.886.337  
Tự dùng lũy kế tháng 262.589 714.785             557.610           452.665            362.020           330.830               405.520              261.430 249.140 242.235 -25.022 91.522  
Tự dùng lũy kế năm 3.775.456 6.224.616 8.274.983 5.766.274 4.496.748 4.203.161            4.239.085           2.965.562 1.798.180 1.930.686 1.857.693 1.013.256  
Sản lượng luỹ kế nhiều năm 1.114.640.131 2.764.483.981 4.382.013.811 5.775.862.251 7.283.325.651 8.373.615.588 9.502.349.147    10.950.580.604 12.577.548.314 13.819.367.353 14.924.911.393 17.827.989.680 17.827.989.680
Tự dùng luỹ kế nhiều năm 3.775.456 10.000.072 18.275.055 24.041.329 28.538.077 32.741.238 36.980.323          39.945.885 41.744.065 43.674.751 45.532.444 48.440.348 48.440.348