Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy EVN tuyên truyền hướng đến kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt

Thứ ba, 30/8/2022 | 16:31 GMT+7

Đồng chí Võ Văn Kiệt tên thật là Phan Văn Hòa, bí danh Sáu Dân, Chín Dũng sinh ngày 23/11/1922 tại xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, trong một gia đình nông dân nghèo. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống văn hiến, yêu nước, đấu tranh chống áp bức cường quyền, nên khi tuổi đời còn rất trẻ, Đồng chí đã sớm hình thành tư tưởng yêu nước, giác ngộ cách mạng.

Cuộc đời và sự nghiệp của Đồng chí Võ Văn Kiệt gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng của Đảng và dân tộc ta. Tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi, trải qua nhiều vị trí công tác và lãnh đạo Đảng, Nhà nước với tính cách nổi bật là sâu sát thực tế, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng dấn thân cho cái mới, Đồng chí đã động viên được nhiều lực lượng xã hội tham gia vào công cuộc đổi mới toàn diện và sâu sắc của Đảng và Nhà nước. Đồng chí Võ Văn Kiệt có những quyết định táo bạo và là người chỉ đạo thực hiện nhiều dự án quan trọng, nổi bật trong đó phải nói đến công trình đường dây tải điện 500kV Bắc – Nam.  Tất cả những quyết định táo bạo nói lên tâm huyết và những nỗ lực phi thường của Đồng chí trong tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, để lại “dấu ấn Võ Văn Kiệt” góp phần xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, đồng thời thể hiện tầm nhìn, trí tuệ của một nhà lãnh đạo xuất sắc.

Với việc xây dựng đường dây truyền tải siêu cao áp Bắc - Nam, trục truyền tải sẽ đóng vai trò quyết định nhiệm vụ điện khí hóa đất nước là bước chuyển tiếp từ cái cũ lên cái mới, từ thô sơ lạc hậu lên hiện đại hóa. Khi luận án kỹ thuật về xây dựng đường dây 500kV được phê duyệt đã gây ra không ít ý kiến trái chiều,  đó là những mối hoài nghi về phương tiện kỹ thuật, sự mạo hiểm về thời gian và nguồn vốn… Tuy nhiên với sự quyết tâm của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, tư tưởng dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và chỉ đạo sâu sát công trình  đường dây chuyển tai 500kV Bắc – Nam đã được thi công và hoàn thành đúng tiến độ đưa vào vận hành an toàn trước sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ của bạn bè thế giới và các chuyên gia trong ngành điện.

Đường dây siêu cao áp 500kV Bắc - Nam được hoàn thành và đưa vào sử dụng, mở ra bước ngoặt quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đây là công trình trọng điểm, giải quyết tình trạng thừa điện miền Bắc.

Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại công trình đường dây 500kV Bắc - Nam Ảnh: T.L.

thiếu điện ở miền Trung và miền Nam, thúc đẩy phát triển kinh tế ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam. Là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng miền núi, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng đồng bằng và miền núi trên cả nước. Đối với ngành Điện, đây là công trình đánh dấu sự chuyển hóa từ trạng thái lạc hậu sang trạng thái văn minh. Hiện đại hóa ngành điện, thống nhất ngành điện, điều hòa hệ thống truyền tải từ Bắc vào Nam, nối liền hệ thống điện trong cả nước, giải quyết được bài toán thiếu điện liên miên ở khu vực miền Trung và miền Nam.

20 năm đường dây 500KV Bắc Nam: Nhìn lại tháng ngày lịch sử

20 năm đường dây 500KV Bắc Nam: Nhìn lại tháng ngày lịch sử

Đường dây 500KV qua địa bàn Tây Nguyên

Đảng ủy tập đoàn Điện lực Việt Nam có Công văn số 731-CV/ĐU  ngày 17/6/2022 hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt. Hoạt động kỷ niệm diễn ra đúng vào dịp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam (02/9/1945- 02/9/2022) và đang ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc để tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn, quan trọng của đồng chí Võ Văn Kiệt đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc nói chung và ngành điện Việt Nam nói riêng, đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, lòng yêu nước, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý chí, khát vọng vươn lên, cống hiến cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam.

Học tập tấm gương đạo đức, trí tuệ, bản lĩnh chính trị, tư duy sáng tạo và gần dân của đồng chí Võ Văn Kiệt, chúng ta không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tích cực học tập, nâng cao trình độ mọi mặt để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty phát triển thủy điện Sê San đã đề ra, xây dựng Công ty ngày càng phát triển vững mạnh trở thành một doanh nghiệp tiêu biểu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam./.

Bài viết: Ngô Thu Hải