Sản lượng điện

BẢNG TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG ĐIỆN VÀ TỰ DÙNG  
Tính đến 24h00 ngày 02/03/2024  
                                 
          Sản lượng điện ngày:     2.389.340   kWh          
          Sản lượng điện lũy kế tháng 03:   4.777.140   kWh          
          Sản lượng điện lũy kế Năm 2024:   141.992.720   kWh          
          Sản lượng điện lũy kế từ Năm 2009:   19.536.448.250   kWh          
                                 
          Điện tự dùng ngày:     7.640   kWh          
          Điện tự dùng lũy kế tháng 03:   23.040   kWh          
          Điện tự dùng lũy kế Năm 2024:   469.320   kWh          
          Điện tự dùng lũy kế từ Năm 2009:   51.593.797   kWh          
                      Đơn vị tính:  kWh          
                                 
  Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024
Tháng
01
SL điện lũy kế tháng 91.847.152          20.262.272          59.645.350        37.468.900         62.281.640          73.741.190           47.856.160 78.166.030 79.813.420 52.832.670 56.908.930 76.842.060 93.465.600 76.382.090 76.684.880
SL điện lũy kế Năm 91.847.152 20.262.272 59.645.350 37.468.900 62.281.640 73.741.190 47.856.160 78.166.030 79.813.420 52.832.670 56.908.930 76.842.060 93.465.600 76.382.090 76.684.880
Tự dùng lũy kế tháng 120.194                 128.677                 143.550                 122.511               391.502               351.795                368.590 360.765 246.570 271.640 238.305 142.434 127.380 220.260 215.640
Tự dùng lũy kế Năm 120.194 128.677 143.550 122.511 391.502 351.795 368.590 360.765 246.570 271.640 238.305 142.434 127.380 220.260 215.640
Tháng
02
SL điện lũy kế tháng 39.161.051            15.813.798            81.166.470         42.023.210          67.521.510        60.530.580           42.510.520 65.953.230 67.204.880 49.445.850 52.739.350           53.594.630                71.681.330 85.636.000 60.530.700
SL điện lũy kế Năm 131.008.143 36.076.070           140.811.820          79.492.110       129.803.150       134.271.770          90.366.680 144.119.260 147.018.300 102.278.520 109.648.280          130.436.690             165.146.930 162.018.090 137.215.580
Tự dùng lũy kế tháng 116.690 129.094                 126.579                110.747               366.106              406.625                330.305 315.210 195.630 239.070 286.377 175.038 150.790 297.780 230.640
Tự dùng lũy kế Năm 236.629 257.771 270.129 233.258 757.608 758.420 698.895 675.975 442.200 510.710 524.683 317.675 278.170 518.040 446.280
Tháng
03
SL điện lũy kế tháng 96.245.682          33.966.340          98.388.380         78.762.710         70.816.060        69.900.380           41.864.950 71.380.500 82.819.410 63.701.479 64.180.060             71.471.280               68.774.170 81.424.630 4.777.140
SL điện lũy kế Năm 227.253.825 70.042.410        239.200.200       158.254.820       200.619.210       204.172.150         132.231.630 215.499.760 229.837.710 165.979.999 173.828.340          201.907.970             233.921.100 243.442.720 141.992.720
Tự dùng lũy kế tháng 150.230 137.336                 128.372               125.476              349.950                371.310                326.545 328.630 186.560 209.379 190.419 202.126 125.070 242.309 23.040
Tự dùng lũy kế Năm 387.065 395.107 398.501 358.734 1.107.558 1.129.730 1.025.440 1.004.605 628.760 720.089 715.102 519.802 403.240 760.349 469.320
Tháng
04
SL điện lũy kế tháng 84.415.477          53.833.708          101.492.940        89.843.200         94.196.370        58.809.650           40.147.690 102.581.210 86.311.720 73.225.710 49.092.250           63.983.080               81.939.520 77.451.060  
SL điện lũy kế Năm 311.639.302 123.876.118         340.693.140      248.098.020      294.815.580      262.981.800        172.379.320 318.080.970 316.149.130 239.205.709 222.920.590          265.891.050            315.860.620 320.893.780  
Tự dùng lũy kế tháng 130.456 137.718                 126.082               127.390              345.494              359.770                295.280 285.895 170.320 186.751 236.904 222.083 89.030 211.330  
Tự dùng lũy kế Năm 517.341 532.825 524.583 486.124 1.453.052 1.489.500 1.320.720 1.290.500 799.080 906.840 952.006 741.884 492.270 971.679  
Tháng
05
SL điện lũy kế tháng 86.872.758 74.579.493          87.827.700         66.715.280        128.711.820        87.500.050          33.257.880 96.983.590 86.037.380 87.653.770 44.823.790           95.778.570            100.853.750 39.062.190  
SL điện lũy kế Năm 398.512.091 198.455.611        428.520.840        314.813.300     423.527.400      350.481.850       205.637.200 415.064.560 402.186.810 326.859.479 267.744.380          361.669.620             416.714.370 359.955.970  
Tự dùng lũy kế tháng 134.171 125.677                 140.537               128.897                285.171               349.015                  301.310 299.790 221.210 320.785 252.022 155.949 249.790 372.880  
Tự dùng lũy kế Năm 651.512 658.502 665.120 615.021 1.738.223 1.838.515 1.622.030 1.590.290 1.016.020 1.227.625 1.204.028 897.833 742.060 1.344.559  
Tháng
06
SL điện lũy kế tháng 59.539.963 152.980.753         130.364.050        85.546.540       131.535.230        111.209.367           65.944.160            137.839.280 140.662.250 83.357.080 77.184.220           83.750.490            129.786.480 90.349.460  
SL điện lũy kế Năm 457.701.046 351.436.364        558.884.890      400.359.840     555.062.630        461.691.217         271.581.360           552.903.840 542.849.060 410.216.559 344.928.600           445.420.110           546.500.850 450.305.430  
Tự dùng lũy kế tháng 121.177 133.256                  121.363               123.334               361.485                314.021                288.995                    237.680 157.270 140.957 175.745 174.797 159.792 233.360  
Tự dùng lũy kế Năm 772.059 791.758 786.483 738.355 2.099.708 2.152.536 1.911.025 1.827.970 1.173.290 1.368.613 1.379.772 1.072.631 901.852 1.577.389  
Tháng
07
SL điện lũy kế tháng 56.196.914 240.238.016          170.601.500        84.032.770      165.906.650       145.042.170         126.212.859              166.215.410 209.498.210 100.750.190 59.315.350           77.060.270              131.199.700 119.347.550  
SL điện lũy kế Năm 513.897.960 591.674.380        729.486.390       484.392.610     720.969.280     606.733.387        397.794.219              719.119.250 752.347.270 510.966.749 404.243.950         522.480.380           677.700.550 569.652.980  
Tự dùng lũy kế tháng 123.669 138.770                 127.489               126.729              373.053              320.320                404.505                    209.635 92.150 167.203 241.879                  160.450                     169.900 268.750  
Tự dùng lũy kế Năm 895.728 930.528 913.972 865.084 2.472.761 2.472.856 2.484.140 2.034.105 1.265.440 1.535.815 1.621.651 1.233.081                  1.071.752 1.846.139  
Tháng
08
SL điện lũy kế tháng 116.341.193 254.228.400         216.784.860        152.686.310     243.056.530      157.307.050        142.522.430           207.466.087 266.657.640 169.318.770 114.113.180            137.370.110            199.480.770 167.323.650  
SL điện lũy kế Năm 630.239.153 845.902.780         946.271.250      637.078.920      964.025.810     764.040.437        540.316.649           926.585.337 1.019.004.910 680.285.519 518.357.130         659.850.490             877.181.320 736.976.630  
Tự dùng lũy kế tháng 138.679 144.609                  124.961               124.790              407.770              307.360                332.825                      172.217 -10.790 85.612 131.889                    22.850                    239.970 181.150  
Tự dùng lũy kế Năm 1.034.154 1.075.137 1.038.933 989.874 2.886.543 2.780.216 2.816.965 2.206.322 1.254.650 1.621.427 1.753.540 1.255.931 1.311.722 2.027.289  
Tháng
09
SL điện lũy kế tháng 132.749.031 250.312.010        245.359.300         161.381.670      223.189.030      104.466.970         177.201.890            173.039.740 254.858.090 234.610.160 82.214.450           191.593.530           222.578.740 224.064.170  
SL điện lũy kế Năm 762.988.184 1.096.214.790       1.191.630.550      798.460.590     1.187.214.840     868.507.407         717.518.539         1.099.625.077 1.273.863.000 914.895.679 600.571.580          851.444.020         1.099.760.060 961.040.800  
Tự dùng lũy kế tháng 133.374 138.223                 136.967               129.526              439.670              326.550                332.900                      149.510 -29.350 -20.640 214.814 -84.270                     231.850 119.369  
Tự dùng lũy kế Năm 1.167.528 1.213.360 1.175.900 1.119.400 3.326.213 3.106.766 3.149.865 2.355.832 1.225.300 1.600.787 1.968.354                  1.171.661                 1.543.572 2.146.659  
Tháng
10
SL điện lũy kế tháng 83.501.680 248.444.390         208.691.600        241.002.190       163.642.130        98.804.570        185.047.500               97.939.710 186.059.520 181.044.410 159.669.580 249.319.660 241.438.380 248.269.690  
SL điện lũy Năm 846.489.864 1.344.659.180      1.400.322.150 1.039.462.780 1.350.856.970 967.311.977 902.566.039 1.197.564.787 1.459.922.520 1.095.940.089 760.241.160 1.100.763.680 1.341.198.440 1.209.310.490  
Tự dùng lũy kế tháng 132.505 146.217                 136.754               135.376              402.570              379.855                 344.515                     236.810 72.500 46.280 -693 -186.750 243.380 83.690  
Tự dùng lũy kế Năm 1.300.033 1.359.577 1.312.654 1.254.776 3.729.183 3.486.621 3.494.380 2.592.642 1.297.800 1.486.187 1.967.661 984.911 1.786.952 2.230.349  
Tháng
11
SL điện lũy kế tháng 62.758.641 181.127.330         129.449.840      203.536.290          91.752.510         61.906.300         119.908.680            150.390.240 98.939.930 82.827.690 208.557.890 181.490.837 155.049.640 153.940.700  
SL điện lũy kế Năm 909.068.505 1.525.786.510      1.529.771.990 1.242.999.070 1.442.609.480 1.029.218.277      1.022.474.719         1.347.955.027 1.558.862.450 1.178.767.779 968.799.050 1.282.254.517 1.496.248.080 1.363.251.190  
Tự dùng lũy kế tháng 130.357 135.227                 128.986               128.454              405.545               385.710                 339.185                      23.420 251.230 202.264 -84.946 -63.177 130.910 103.600  
Tự dùng lũy kế Năm 1.430.390 1.494.804 1.441.640 1.383.230 4.134.728 3.872.331            3.833.565                2.727.552 1.549.030 1.688.451 1.882.715 921.734 1.917.862 2.333.949  
Tháng
12
SL điện lũy kế tháng 45.775.051 124.057.340           88.351.750       150.849.370        64.853.920          61.071.660        106.258.840            100.276.430 68.105.260 63.051.260 136.744.990 130.631.820 72.452.710 124.705.820  
SL điện lũy kế Năm 954.843.556     1.649.843.850       1.618.123.740 1.393.848.440 1.507.463.400 1.090.289.937      1.128.733.559          1.448.231.457 1.626.967.710 1.241.819.039 1.105.544.040 1.412.886.337 1.568.700.790 1.487.957.010  
Tự dùng lũy kế tháng 262.589 714.785                 557.610              452.665              362.020              330.830                405.520                     261.430 249.140 242.235 -25.022 91.522 247.410 79.760  
Tự dùng lũy kế Năm 3.775.456 6.224.616 8.274.983 5.766.274 4.496.748 4.203.161            4.239.085                2.965.562 1.798.180 1.930.686 1.857.693 1.013.256 2.165.272 2.413.709  
Sản lượng luỹ kế nhiều Năm 1.114.640.131 2.764.483.981 4.382.013.811 5.775.862.251 7.283.325.651 8.373.615.588 9.502.349.147      10.950.580.604 12.577.548.314 13.819.367.353 14.924.911.393 16.337.797.730 17.906.498.520 19.394.455.530 19.536.448.250
Tự dùng luỹ kế nhiều Năm 3.775.456 10.000.072 18.275.055 24.041.329 28.538.077 32.741.238 36.980.323              39.945.885 41.744.065 43.674.751 45.532.444 46.545.496 48.710.768 51.124.477 51.593.797