Sản lượng điện

BẢNG TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG ĐIỆN VÀ TỰ DÙNG
Tính đến 24h00 ngày 01/04/2023
                               
          Sản lượng điện ngày:     2.409.230   kWh        
          Sản lượng điện lũy kế tháng 04:     2.409.230   kWh        
          Sản lượng điện lũy kế năm 2023:     245.851.950   kWh        
          Sản lượng điện lũy kế từ năm 2009:   18.152.350.470   kWh        
                               
          Điện tự dùng ngày:     3.530   kWh        
          Điện tự dùng lũy kế tháng 04:     3.530   kWh        
          Điện tự dùng lũy kế năm 2023:     763.879   kWh        
          Điện tự dùng lũy kế từ năm 2009:   49.474.647   kWh        
                      Đơn vị tính:  kWh        
                               
  NĂM 2010 NĂM 2011 NĂM 2012 NĂM 2013 NĂM 2014 NĂM 2015 NĂM 2016 NĂM 2017 NĂM 2018 NĂM 2019 NĂM 2020 NĂM 2021 NĂM 2022 Năm 2023
Tháng
01
SL điện lũy kế tháng 91.847.152                  20.262.272                   59.645.350                37.468.900                 62.281.640                   73.741.190                   47.856.160 78.166.030 79.813.420 52.832.670 56.908.930 76.842.060 93.465.600 76.382.090
SL điện lũy kế năm 91.847.152 20.262.272 59.645.350 37.468.900 62.281.640 73.741.190 47.856.160 78.166.030 79.813.420 52.832.670 56.908.930 76.842.060 93.465.600 76.382.090
Tự dùng lũy kế tháng 120.194                         128.677                          143.550                         122.511                       391.502                        351.795                        368.590 360.765 246.570 271.640 238.305 142.434 127.380 220.260
Tự dùng lũy kế năm 120.194 128.677 143.550 122.511 391.502 351.795 368.590 360.765 246.570 271.640 238.305 142.434 127.380 220.260
Tháng
02
SL điện lũy kế tháng 39.161.051                    15.813.798                     81.166.470                 42.023.210                  67.521.510                 60.530.580                   42.510.520 65.953.230 67.204.880 49.445.850 52.739.350                53.594.630                       71.681.330 85.636.000
SL điện lũy kế năm 131.008.143 36.076.070                   140.811.820                  79.492.110                129.803.150                134.271.770                  90.366.680 144.119.260 147.018.300 102.278.520 109.648.280               130.436.690                    165.146.930 162.018.090
Tự dùng lũy kế tháng 116.690 129.094                          126.579                        110.747                       366.106                       406.625                        330.305 315.210 195.630 239.070 286.377 175.038 150.790 297.780
Tự dùng lũy kế năm 236.629 257.771 270.129 233.258 757.608 758.420 698.895 675.975 442.200 510.710 524.683 317.675 278.170 518.040
Tháng
03
SL điện lũy kế tháng 96.245.682                  33.966.340                   98.388.380                 78.762.710                 70.816.060                 69.900.380                   41.864.950 71.380.500 82.819.410 63.701.479 64.180.060                  71.471.280                      68.774.170 81.424.630
SL điện lũy kế năm 227.253.825 70.042.410                239.200.200               158.254.820                200.619.210                204.172.150                  132.231.630 215.499.760 229.837.710 165.979.999 173.828.340               201.907.970                    233.921.100 243.442.720
Tự dùng lũy kế tháng 150.230 137.336                          128.372                       125.476                      349.950                         371.310                        326.545 328.630 186.560 209.379 190.419 202.126 125.070 242.309
Tự dùng lũy kế năm 387.065 395.107 398.501 358.734 1.107.558 1.129.730 1.025.440 1.004.605 628.760 720.089 715.102 519.802 403.240 760.349
Tháng
04
SL điện lũy kế tháng 84.415.477                  53.833.708                  101.492.940                89.843.200                 94.196.370                 58.809.650                   40.147.690 102.581.210 86.311.720 73.225.710 49.092.250                63.983.080                      81.939.520 2.409.230
SL điện lũy kế năm 311.639.302 123.876.118                 340.693.140              248.098.020               294.815.580               262.981.800                 172.379.320 318.080.970 316.149.130 239.205.709 222.920.590               265.891.050                   315.860.620 245.851.950
Tự dùng lũy kế tháng 130.456 137.718                          126.082                       127.390                      345.494                       359.770                        295.280 285.895 170.320 186.751 236.904 222.083 89.030 3.530
Tự dùng lũy kế năm 517.341 532.825 524.583 486.124 1.453.052 1.489.500 1.320.720 1.290.500 799.080 906.840 952.006 741.884 492.270 763.879
Tháng
05
SL điện lũy kế tháng 86.872.758 74.579.493                   87.827.700                 66.715.280                 128.711.820                 87.500.050                  33.257.880 96.983.590 86.037.380 87.653.770 44.823.790                95.778.570                   100.853.750  
SL điện lũy kế năm 398.512.091 198.455.611                428.520.840                314.813.300              423.527.400               350.481.850                205.637.200 415.064.560 402.186.810 326.859.479 267.744.380               361.669.620                    416.714.370  
Tự dùng lũy kế tháng 134.171 125.677                          140.537                       128.897                        285.171                        349.015                          301.310 299.790 221.210 320.785 252.022 155.949 249.790  
Tự dùng lũy kế năm 651.512 658.502 665.120 615.021 1.738.223 1.838.515 1.622.030 1.590.290 1.016.020 1.227.625 1.204.028 897.833 742.060  
Tháng
06
SL điện lũy kế tháng 59.539.963 152.980.753                 130.364.050                85.546.540                131.535.230                 111.209.367                   65.944.160                     137.839.280 140.662.250 83.357.080 77.184.220                83.750.490                   129.786.480  
SL điện lũy kế năm 457.701.046 351.436.364                558.884.890              400.359.840              555.062.630                 461.691.217                  271.581.360                    552.903.840 542.849.060 410.216.559 344.928.600                445.420.110                  546.500.850  
Tự dùng lũy kế tháng 121.177 133.256                           121.363                       123.334                       361.485                         314.021                        288.995                             237.680 157.270 140.957 175.745 174.797 159.792  
Tự dùng lũy kế năm 772.059 791.758 786.483 738.355 2.099.708 2.152.536 1.911.025 1.827.970 1.173.290 1.368.613 1.379.772 1.072.631 901.852  
Tháng
07
SL điện lũy kế tháng 56.196.914 240.238.016                  170.601.500                84.032.770               165.906.650                145.042.170                  126.212.859                       166.215.410 209.498.210 100.750.190 59.315.350                77.060.270                     131.199.700  
SL điện lũy kế năm 513.897.960 591.674.380                729.486.390               484.392.610              720.969.280              606.733.387                 397.794.219                       719.119.250 752.347.270 510.966.749 404.243.950              522.480.380                  677.700.550  
Tự dùng lũy kế tháng 123.669 138.770                          127.489                       126.729                      373.053                       320.320                        404.505                             209.635 92.150 167.203 241.879                       160.450                            169.900  
Tự dùng lũy kế năm 895.728 930.528 913.972 865.084 2.472.761 2.472.856 2.484.140 2.034.105 1.265.440 1.535.815 1.621.651 1.233.081                         1.071.752  
Tháng
08
SL điện lũy kế tháng 116.341.193 254.228.400                 216.784.860                152.686.310              243.056.530               157.307.050                 142.522.430                    207.466.087 266.657.640 169.318.770 114.113.180                 137.370.110                   199.480.770  
SL điện lũy kế năm 630.239.153 845.902.780                 946.271.250              637.078.920               964.025.810              764.040.437                 540.316.649                    926.585.337 1.019.004.910 680.285.519 518.357.130              659.850.490                    877.181.320  
Tự dùng lũy kế tháng 138.679 144.609                           124.961                       124.790                      407.770                       307.360                        332.825                               172.217 -10.790 85.612 131.889                         22.850                           239.970  
Tự dùng lũy kế năm 1.034.154 1.075.137 1.038.933 989.874 2.886.543 2.780.216 2.816.965 2.206.322 1.254.650 1.621.427 1.753.540 1.255.931 1.311.722  
Tháng
09
SL điện lũy kế tháng 132.749.031 250.312.010                245.359.300                 161.381.670               223.189.030               104.466.970                  177.201.890                     173.039.740 254.858.090 234.610.160 82.214.450                191.593.530                  222.578.740  
SL điện lũy kế năm 762.988.184 1.096.214.790                1.191.630.550              798.460.590             1.187.214.840              868.507.407                  717.518.539                  1.099.625.077 1.273.863.000 914.895.679 600.571.580               851.444.020                1.099.760.060  
Tự dùng lũy kế tháng 133.374 138.223                          136.967                       129.526                      439.670                       326.550                        332.900                               149.510 -29.350 -20.640 214.814 -84.270                            231.850  
Tự dùng lũy kế năm 1.167.528 1.213.360 1.175.900 1.119.400 3.326.213 3.106.766 3.149.865 2.355.832 1.225.300 1.600.787 1.968.354                       1.171.661                        1.543.572  
Tháng
10
SL điện lũy kế tháng 83.501.680 248.444.390                 208.691.600                241.002.190                163.642.130                 98.804.570                 185.047.500                        97.939.710 186.059.520 181.044.410 159.669.580 249.319.660 241.438.380  
SL điện lũy năm 846.489.864 1.344.659.180               1.400.322.150 1.039.462.780 1.350.856.970 967.311.977 902.566.039 1.197.564.787 1.459.922.520 1.095.940.089 760.241.160 1.100.763.680 1.341.198.440  
Tự dùng lũy kế tháng 132.505 146.217                          136.754                       135.376                      402.570                       379.855                         344.515                              236.810 72.500 46.280 -693 -186.750 243.380  
Tự dùng lũy kế năm 1.300.033 1.359.577 1.312.654 1.254.776 3.729.183 3.486.621 3.494.380 2.592.642 1.297.800 1.486.187 1.967.661 984.911 1.786.952  
Tháng
11
SL điện lũy kế tháng 62.758.641 181.127.330                 129.449.840              203.536.290                  91.752.510                  61.906.300                  119.908.680                     150.390.240 98.939.930 82.827.690 208.557.890 181.490.837 155.049.640  
SL điện lũy kế năm 909.068.505 1.525.786.510               1.529.771.990 1.242.999.070 1.442.609.480 1.029.218.277              1.022.474.719                  1.347.955.027 1.558.862.450 1.178.767.779 968.799.050 1.282.254.517 1.496.248.080  
Tự dùng lũy kế tháng 130.357 135.227                          128.986                       128.454                      405.545                        385.710                         339.185                               23.420 251.230 202.264 -84.946 -63.177 130.910  
Tự dùng lũy kế năm 1.430.390 1.494.804 1.441.640 1.383.230 4.134.728 3.872.331                     3.833.565                         2.727.552 1.549.030 1.688.451 1.882.715 921.734 1.917.862  
Tháng
12
SL điện lũy kế tháng 45.775.051 124.057.340                    88.351.750               150.849.370                64.853.920                   61.071.660                 106.258.840                     100.276.430 68.105.260 63.051.260 136.744.990 130.631.820 72.452.710  
SL điện lũy kế năm 954.843.556             1.649.843.850                1.618.123.740 1.393.848.440 1.507.463.400 1.090.289.937              1.128.733.559                   1.448.231.457 1.626.967.710 1.241.819.039 1.105.544.040 1.412.886.337 1.568.700.790  
Tự dùng lũy kế tháng 262.589 714.785                          557.610                      452.665                      362.020                       330.830                        405.520                              261.430 249.140 242.235 -25.022 91.522 247.410  
Tự dùng lũy kế năm 3.775.456 6.224.616 8.274.983 5.766.274 4.496.748 4.203.161                     4.239.085                         2.965.562 1.798.180 1.930.686 1.857.693 1.013.256 2.165.272  
Sản lượng luỹ kế nhiều năm 1.114.640.131 2.764.483.981 4.382.013.811 5.775.862.251 7.283.325.651 8.373.615.588 9.502.349.147               10.950.580.604 12.577.548.314 13.819.367.353 14.924.911.393 16.337.797.730 17.906.498.520 18.152.350.470
Tự dùng luỹ kế nhiều năm 3.775.456 10.000.072 18.275.055 24.041.329 28.538.077 32.741.238 36.980.323                       39.945.885 41.744.065 43.674.751 45.532.444 46.545.496 48.710.768 49.474.647