BẢNG TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG ĐIỆN VÀ TỰ DÙNG NM ĐMT SÊ SAN 4

BẢNG TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG ĐIỆN VÀ TỰ DÙNG NM ĐMT SÊ SAN 4
Tính đến 24h00 ngày 08/05/2021
       
  Sản lượng điện ngày: 236.200   kWh
  Sản lượng điện lũy kế tháng 05: 1.913.100   kWh
  Sản lượng điện lũy kế năm 2021: 28.404.700   kWh
  Sản lượng điện lũy kế từ năm 2020: 39.062.900   kWh
       
  Điện tự dùng ngày: 3.000   kWh
  Điện tự dùng lũy kế tháng 05: 24.000   kWh
  Điện tự dùng lũy kế năm 2021: 364.300   kWh
  Điện tự dùng lũy kế từ năm 2020: 512.100   kWh
      Đơn vị tính:  kWh
       
  NĂM 2020 NĂM 2021
Tháng
01
SL điện lũy kế tháng   6.788.400
Tự dùng lũy kế tháng   88.100
Tháng
02
SL điện lũy kế tháng                                                                                      5.798.100
Tự dùng lũy kế tháng   76.400
Tháng
03
SL điện lũy kế tháng                                                                                      6.996.800
Tự dùng lũy kế tháng   89.600
Tháng
04
SL điện lũy kế tháng   6.908.300
Tự dùng lũy kế tháng   86.200
Tháng
05
SL điện lũy kế tháng   1.913.100
Tự dùng lũy kế tháng   24.000
Tháng
06
SL điện lũy kế tháng    
Tự dùng lũy kế tháng    
Tháng
07
SL điện lũy kế tháng    
Tự dùng lũy kế tháng    
Tháng
08
SL điện lũy kế tháng    
Tự dùng lũy kế tháng    
Tháng
09
SL điện lũy kế tháng    
Tự dùng lũy kế tháng    
Tháng
10
SL điện lũy kế tháng    
Tự dùng lũy kế tháng    
Tháng
11
SL điện lũy kế tháng 4.507.900  
Tự dùng lũy kế tháng 63.100  
Tháng
12
SL điện lũy kế tháng 6.150.300  
Tự dùng lũy kế tháng 84.700  
  Sản lượng điện lũy kế năm 10.658.200 28.404.700
  Tự dùng lũy kế năm 147.800 364.300
  Sản lượng luỹ kế nhiều năm 10.658.200 39.062.900
  Tự dùng luỹ kế nhiều năm 147.800 512.100