BẢNG TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG ĐIỆN VÀ TỰ DÙNG NM ĐMT SÊ SAN 4

BẢNG TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG ĐIỆN VÀ TỰ DÙNG NM ĐMT SÊ SAN 4
Tính đến 24h00 ngày 06/12/2023
           
  Sản lượng điện ngày:   247.700   kWh  
  Sản lượng điện lũy kế tháng 12: 1.149.800   kWh  
  Sản lượng điện lũy kế năm 2023: 61.377.653   kWh  
  Sản lượng điện lũy kế từ năm 2020: 206.433.953   kWh  
           
  Điện tự dùng ngày:   3.100   kWh  
  Điện tự dùng lũy kế tháng 12: 15.700   kWh  
  Điện tự dùng lũy kế năm 2023: 857.204   kWh  
  Điện tự dùng lũy kế từ năm 2020: 2.872.204   kWh  
        Đơn vị tính:  kWh  
           
  NĂM 2020 NĂM 2021 NĂM 2022 NĂM 2023
Tháng
01
SL điện lũy kế tháng   6.788.400 6.976.600 5.645.700
Tự dùng lũy kế tháng   88.100 87.500 78.400
Tháng
02
SL điện lũy kế tháng                                                   5.798.100                                                5.789.600 6.497.900
Tự dùng lũy kế tháng   76.400 75.400 81.200
Tháng
03
SL điện lũy kế tháng                                                  6.996.800                                                 6.916.900                                                 7.391.000
Tự dùng lũy kế tháng   89.600 85.900 90.300
Tháng
04
SL điện lũy kế tháng   6.908.300 6.386.500 6.026.900
Tự dùng lũy kế tháng   86.200 81.000 78.900
Tháng
05
SL điện lũy kế tháng   6.618.500 5.360.300 6.219.553
Tự dùng lũy kế tháng   86.200 75.400 81.404
Tháng
06
SL điện lũy kế tháng   4.982.000 5.989.900 4.446.500
Tự dùng lũy kế tháng   73.200 77.300 69.900
Tháng
07
SL điện lũy kế tháng   5.067.300 5.058.400 5.074.700
Tự dùng lũy kế tháng   75.100 74.400 75.600
Tháng
08
SL điện lũy kế tháng   5.439.000 4.872.400 4.681.200
Tự dùng lũy kế tháng   76.000 74.000 71.300
Tháng
09
SL điện lũy kế tháng   4.472.300 4.936.600 4.494.800
Tự dùng lũy kế tháng   70.300 71.900 69.400
Tháng
10
SL điện lũy kế tháng   3.269.300 4.648.900 4.451.100
Tự dùng lũy kế tháng   65.700 72.300 70.400
Tháng
11
SL điện lũy kế tháng 4.507.900 4.267.400 5.217.600 5.298.500
Tự dùng lũy kế tháng 63.100 69.700 73.600 74.700
Tháng
12
SL điện lũy kế tháng 6.150.300 5.638.700 5.952.900 1.149.800
Tự dùng lũy kế tháng 84.700 80.400 81.000 15.700
  Sản lượng điện lũy kế năm 10.658.200 66.246.100 68.152.000 61.377.653
  Tự dùng lũy kế năm 147.800 937.500 929.700 857.204
  Sản lượng luỹ kế nhiều năm 10.658.200 76.904.300 145.056.300 206.433.953
  Tự dùng luỹ kế nhiều năm 147.800 1.085.300 2.015.000 2.872.204