Văn hóa với Chuyển đổi số

Thứ hai, 25/10/2021 | 14:56 GMT+7

Chuyển đổi số là sự tích hợp công nghệ số vào tất cả các lĩnh vực của doanh nghiệp, tận dụng các công nghệ để thay đổi cách thức vận hành, mô hình kinh doanh và cung cấp các giá trị mới cho khách hàng của doanh nghiệp cũng như tăng tốc các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hình ảnh trong tài liệu bồi huấn nhận thức về Chuyển đổi số trong Công ty Phát triển Thủy điện Sê San

Ngày 03/6/2020 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến 2025, định hướng 2030. Quyết định nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp tạo nền móng cho chuyển đổi số là chuyển đổi nhận thức, kiến tạo thể chế, phát triển hạ tầng số, tạo lập niềm tin, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số.

Muốn chuyển đổi số thành công trước hết phải xây dựng được văn hóa doanh nghiệp phù hợp, bởi vì văn hóa tác động trực tiếp tới yếu tố con người trong doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp có đặc thù riêng như Công ty Phát triển thủy điện Sê San, để thiết lập được một “nền” văn hóa phục vụ cho chuyển đổi số thành công cần tập trung vào những vấn đề trọng tâm sau:

Trước tiên là vấn đề con người, hiện nay việc số hóa tại các doanh nghiệp về cơ bản đã được áp dụng triệt để, chuyển đổi từ hệ thống thường sang kỹ thuật số, tuy nhiên đây chưa phải là là chuyển đổi số, việc chuyển đổi số cần phải gắn liền “chuyển đổi” được con người hay nói cách khác phải thay đổi từ nhân sự xây dựng nội bộ, đầu tư cho “nội bộ” có như vậy mới thực sự thực hiện được việc chuyển đổi số, nếu con người không chuyển đổi thì việc đầu tư nền tảng, cơ sở kỹ thuật số hiện đại cũng không có tác dụng và không thể gọi là chuyển đổi số. Cần phải định hướng cho cán bộ công nhân viên hiểu được nguyên nhân tại sao họ phải trải qua chuyển đổi số, chuyển đổi sẽ giúp cho bản thân tự hoàn thiện nâng cao trình độ và giúp doanh nghiệp nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, từng cán bộ nhân viên phải sẵn sàng cho việc hòa nhập với phương pháp làm việc mới, coi đây là một tất yếu trong xu thế số hóa ngày nay, nếu không thực hiện bản thân họ sẽ bị tụt hậu và bị bỏ lại phía sau.

Hình ảnh trong tài liệu bồi huấn nhận thức về Chuyển đổi số  trong Công ty Phát triển Thủy điện Sê San

Thứ hai cần phải xây dựng văn hóa học hỏi, đây là một yếu tố rất quan trọng là cốt lõi của của bất kỳ chuyển đổi nào. Qua học hỏi chúng ta sẽ thích ứng với các phương pháp, chính sách làm việc mới thay đổi hệ thống quan điểm, hành vi hằn sâu theo văn hóa cũ. Phải bỏ được thói quen “ngại thay đổi”, “đại khái” cho xong việc hoặc “không phản hồi” coi việc thay đổi là việc của người khác… Để nâng cao nhận thức, trình độ cho người lao động trong thời gian qua, Công ty đã có nhiều phương pháp cụ thể, thiết thực như việc thi tìm hiểu, áp dụng các công nghệ thông tin trong công việc, tổ chức các chương trình bồi huấn, học tập phù hợp với các vị trí công tác… qua các hoạt động này đã giúp người lao động từng bước thích ứng văn hóa, công nghệ, cách làm việc mới.

Thứ ba trong quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp phục vụ chuyển đổi số thì vai trò của lãnh đạo và những người đứng đầu có vai trò hết sức quan trọng, họ phải là những người tiên phong đóng vai trò cốt lõi trong chuyển đổi số, tạo lực đẩy cho toàn thể người lao động. Cần mạnh dạn đổi mới, hướng nhân viên, người lao động đến với những phương pháp, cách làm việc hiệu quả và quan trọng nhất là phải làm thay đổi được nhận thức, thay đổi tư duy lối mòn trong thực tiễn lao động.

Tóm lại, muốn chuyển đổi số thành công phải xây dựng được văn hóa doanh nghiệp, tức là phải thắng được suy nghĩ, cách làm cũ không còn phù hợp. Với sự đồng lòng quyết tâm của tập thể lãnh đạo, CBCNV Công ty phát triển thủy điện Sê San, công cuộc chuyển đổi số chắc chắn sẽ thành công, văn hóa doanh nghiệp ngày càng được củng cố, thúc đẩy hiệu quả sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác của Công ty./.

Bài viết: Ngô Thu Hải