“Đo đạc môi trường lao động năm 2023”

Thứ tư, 1/3/2023 | 15:05 GMT+7

Triển khai thực hiện kế hoạch An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2023 và Kế hoạch hưởng ứng tháng ATVSLĐ lần thứ VII năm 2023, trong các ngày 28 và 29/2/2023, Công ty Phát triển Thủy điện Sê San (Công ty) đã tổ chức đo đạc môi trường lao động các vị trí làm việc tại Công ty.

Đo đạc môi trường lao động là quan trắc, đo kiểm đánh giá, đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc, từ đó đề ra các biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe và phòng ngừa một số bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Công ty đã phối hợp cùng với Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, tổ chức đo đạc môi trường lao động các vị trí làm việc tại Trụ sở Công ty và Nhà máy Thủy điện Sê San 4. Với hơn 32 điểm đo và lấy hơn 200 mẫu, bao gồm các yếu tố: vi khí hậu (ánh sáng, tốc độ gió, nhiệt độ), độ rung, độ ồn, điện từ trường...Trong đợt này, Công ty cũng đã thực hiện nội dung đo kiểm Ec-gô-nô-my, là nội dung đánh giá gánh nặng tâm lý, mức độ căng thẳng thần kinh cho lực lượng nhân viên vận hành, là đối tượng làm công việc nặng nhọc, độc hại. Kết quả đo đạc môi trường lao động là cơ sở để Công ty thực hiện các giải pháp cải thiện điều kiện làm việc và bồi dưỡng hiện vật cho người lao động theo quy định.

      Trong những năm qua, Công ty luôn đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động: cải tạo hệ thống thông gió, bố trí cây xanh trong nhà máy, trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, thực hiện bồi dưỡng hiện vật cho người lao động...

      Với sự quan tâm của Ban Lãnh đạo Công ty, những giải pháp và hành động cụ thể, môi trường và điều kiện làm việc của người lao động tại Công ty ngày càng được cải thiện, góp phần giảm thiểu các rủi ro cũng như các tác động có hại đến người lao động, qua đó giúp người lao động yên tâm công tác./.

Một số hình ảnh đo đạc môi trường lao động:

Đo đạc thông số môi trường lao động tại trụ sở Công ty và Nhà máy

Đo đạc Ecgonomy- Đánh giá gánh nặng tâm lý cho nhân viên vận hành

Đưa tin: Trần Đình Thích