Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

Cập nhật ngày 02-02-2015