22 văn bản Luật hợp nhất cần lưu ý, cập nhật

Thứ ba, 29/10/2019 | 10:36 GMT+7

Sau đây là 22 văn bản hợp nhất trong thời gian qua, Phòng TT-BV-PC cập nhật và giới thiệu đến ngươi lao động trong Công ty được biết, nghiên cứu, phục vụ công tác.

 1. Văn bản hợp nhất 43/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
 2. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Hải quan.
 3. Văn bản hợp nhất 41/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Chứng khoán.
 4. Văn bản hợp nhất 46/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế.
 5. Văn bản hợp nhất 52/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Bộ luật Lao động. 
 6. Văn bản hợp nhất 29/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật An toàn thông tin mạng. 
 7. Văn bản hợp nhất 31/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
 8. Văn bản hợp nhất 21/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Đất đai.
 9. Văn bản hợp nhất 39/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.
 10. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
 11. Văn bản hợp nhất 48/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Xây dựng. 
 12. Văn bản hợp nhất 49/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Quy hoạch đô thị. 
 13. Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Giao thông đường thủy nội địa.
 14. Văn bản hợp nhất 25/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Bộ luật Hàng hải Việt Nam.
 15. Văn bản hợp nhất 36/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Thủy lợi.
 16. Văn bản hợp nhất 38/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Năng lượng nguyên tử.
 17. Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Khoáng sản. 
 18. Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Bảo vệ môi trường. 
 19. Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Tài nguyên nước. 
 20. Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Báo chí. 
 21. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Điện ảnh.
 22. Văn bản hợp nhất 34/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Đê điều.