Thành tích của Công ty

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu

thi đua

Nội dung

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2019

Tập thể lao động xuất sắc năm 2018

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Quyết định số 27/QĐ-EVN ngày 05/01/2019

2018

Tập thể lao động xuất sắc năm 2017

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

Quyết định số 36/QĐ-EVN ngày 11/01/2018

2018

Cờ thi đua EVN

Có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018

Quyết định số 1631/QĐ-EVN ngày 24/12/2018

2017

Cờ thi đua EVN

Có thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017

Quyết định số 37/QĐ-EVN ngày 11/01/2018

2016

Cờ thi đua EVN

Có thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2016

Quyết định số 1287-EVN ngày 23/12/2016

2015

Cờ thi đua Bộ Công thương

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua năm 2015

Quyết định Số 14476/QĐ-BCT, ngày 29/12/2015 của Bộ Công thương

2014

Cờ thi đua Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014

Quyết định Số 1163/QĐ-EVN, ngày 26/12/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

2013

Cờ thi đua Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013

Quyết định Số 1085/QĐ-EVN, ngày 30/12/2013 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

2013

Tập thể LĐXS

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013

Quyết định Số 1070/QĐ-EVN, ngày 25/12/2013 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

2012

Tập thể LĐXS

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012

Quyết định Số 1312/QĐ-EVN, ngày 28/12/2012 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

2011

Tập thể LĐXS

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011

Quyết định Số 1291/QĐ-EVN, ngày 30/12/2011 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

2. Hình thức khen thưởng:

 

Năm

Hình thức khen thưởng

Nội dung

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2018

Cờ thi đua UBND tỉnh Gia Lai

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 07/3/2018

2018

Giấy khen Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Gia Lai

Có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ATVSLĐ năm 2017

Quyết định số 82/QĐ-SLĐTBXH ngày 27/4/2018

2018

Bằng khen EVN

Có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ-PCCN năm 2017

Quyết định số 376/QĐ-EVN ngày 30/3/2018

2017

Bằng khen EVN

Có thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017

Quyết định số 35/QĐ-EVN ngày 11/01/2018

2017

Bằng khen EVN

Đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017

Quyết định số 1563/QĐ-EVN ngày 20/12/2017

2016

Giấy khen Cục An toàn lao động

Có thành tích xuất sắc trong công tác AT-VSLĐ năm 2016

Quyết định Số 31/QĐ-ATLĐ ngày 26/4/2017

2016

Bằng khen EVN

Có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe NLĐ năm 2016

Quyết định số 05/QĐ-EVN ngày 05/01/2017

2015

Bằng khen của UBND tỉnh Gia Lai

Có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Công ty Phát triển thủy điện Sê San từ năm 2010 - 2015

Quyết định Số 81/QĐ- UBND, ngày 20/1/2015 của UBND tỉnh Gia Lai

2015

Bằng khen của UBND tỉnh Kon Tum

Có thành tích trong 5 năm xây dựng và phát triển công ty, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Quyết định Số 35/QĐ- UBND, ngày 20/1/2015 của UBND tỉnh Kon Tum

2014

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc

Số 1656/QĐ-TTg, ngày 17/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ

2013

Bằng khen của Bộ Công thương

Có thành tích xuất sắc trong công tác AT-VSLĐ-PCCC năm 2013

Quyết định Số 2144/QĐ-BCT, ngày 14/3/2014 của Bộ Công thương.

2013

Bằng khen của EVN

Có thành tích xuất sắc trong công tác tài chính năm 2013

Quyết định Số 447/QĐ-EVN, ngày 30/5/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2012

Bằng khen của Bộ Tài chính

Chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2012

Quyết định Số 1131/QĐ-BTC, ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính

2012

Bằng khen của Bộ Công thương

Có thành tích xuất sắc trong công tác Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn năm 2012

Quyết định Số 2937/QĐ-BCT, ngày 08/5/2013 của Bộ Công thương

2012

Bằng khen của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội

Có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ-PCCC năm 2012

Quyết định Số 428/QĐ-LĐTBXH, ngày 05/3/2013 của Bộ lao động – Thương binh và xã hội

2012

Bằng khen của Bộ Công thương

Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh doanh và các nhiệm vụ công tác năm 2012

Quyết định Số 76/QĐ-BCT, ngày 07/01/2013 của Bộ Công thương

2011

Bằng khen của EVN

Có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực

Quyết định Số 769/QĐ-EVN, ngày 24/8/2012 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2011

Bằng khen của

Bộ Công thương

Có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ-PCCC năm 2011

Quyết định Số 1024/QĐ-EVN, ngày 07/3/2012 của Bộ Công thương

2011

Bằng khen của EVN

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2011

Quyết định Số 1291/QĐ-EVN, ngày 30/12/2011 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2010

Giấy khen của Cục trưởng cục thuế tỉnh Gia Lai

Có thành tích thực hiện tốt nghĩa vụ Thuế Nhà nước năm 2010

Quyết định Số 569/QĐ-CT, ngày 18/3/2011 của Cục thuế tỉnh Gia Lai

2010

Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum

Có thành tích xuất sắc trong tổng kết 10 năm (2001-2010) thực hiện Luật Phòng cháy chữa cháy góp phần đảm bảo An ninh Chính trị và trật tự An toàn Xã hội tại địa phương

Quyết định Số 395/QĐ-CAKT, ngày 26/9/2010 của Công an tỉnh Kon Tum

2010

Bằng khen của EVN

Có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ-PCCC năm 2010

Quyết định Số 128/QĐ-EVN, ngày 14/02/2011 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2010

Bằng khen của EVN

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2010

Quyết định Số 1335/QĐ-EVN, ngày 31/12/2010 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam