Thủ tục lập sổ theo dõi, khai thác, sử dụng hồ sơ người lao động

Thứ sáu, 16/6/2017 | 10:54 GMT+7

Trình tự thực hiện

Bước 1. Nhân viên được giao nhiệm vụ quản lý hồ sơ người lao động lập sổ theo dõi, khai thác, sử dụng hồ sơ người lao động theo mẫu (BM.QC.023.04.P3).

Bước 2. Phòng TC-NS xem xét việc lập sổ của nhân viên.

Bước 3. Trình Giám đốc phê duyệt cho người được khai thác hồ sơ.

Cách thực hiện

Nhân viên được giao nhiệm vụ quản lý hồ sơ người lao động lập sổ theo dõi, khai thác hồ sơ người lao động trình Trưởng phòng TC-NS xem xét, báo cáo Giám đốc Công ty duyệt cho khai thác.

Thành phần/số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

     + Sổ theo dõi, khai thác, sử dụng hồ sơ người lao động.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quy định.

Căn cứ pháp lý

Quy chế quản lý hồ sơ người lao động.

Biểu mẫu

1. Sổ theo dõi, khai thác, sử dụng hồ sơ người lao động.

 
Phòng Thanh tra - Pháp chế