Thủ tục lập phiếu yêu cầu nghiên cứu hồ sơ người lao động

Thứ hai, 26/6/2017 | 07:52 GMT+7

Trình tự thực hiện

Bước 1. Người có nhu cầu nghiên cứu hồ sơ người lao động lập phiếu yêu cầu nghiên cứu hồ sơ người lao động theo mẫu (BM.QC.023.08.P3) chuyển Phòng TC-NS xem xét.

Bước 2. Trưởng Phòng TC-NS xem xét, ký xác nhận.

Bước 3. Trình Giám đốc Công ty xem xét, phê duyệt đồng ý việc cho nghiên cứu hồ sơ của người lao động.

Cách thực hiện

Người có nhu cầu nghiên cứu hồ sơ người lao động lập phiếu yêu cầu nghiên cứu hồ sơ người lao động trình Trưởng phòng TC-NS xem xét, ký xác nhận, trình Giám đốc Công ty phê duyệt cho nghiên cứu hồ sơ người lao động.

Thành phần/số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

     + Phiếu yêu cầu nghiên cứu hồ sơ người lao động.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quy định.

Căn cứ pháp lý

Quy chế quản lý hồ sơ người lao động.

Biểu mẫu

1. Phiếu yêu cầu nghiên cứu hồ sơ người lao động.

 
Phòng Thanh tra - Pháp chế