Thủ tục lập Phiếu xuất kho tạm thời

Thứ năm, 12/5/2016 | 08:58 GMT+7

Trình tự thực hiện

Bước 1. Thủ kho của Công ty điền các thông tin theo mẫu BM.QyĐ.007.08.P6.

Bước 2. Chuyển Người nhận hàng ký xác nhận, trình Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Vật tư phê duyệt.

Cách thực hiện

Thủ kho của Công ty điền các thông tin theo mẫu trên, chuyển Người nhận hàng ký xác nhận, trình Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Vật tư phê duyệt.

Thành phần/số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

     + Phiếu xuất kho tạm thời.

- Số lượng hồ sơ: 03 liên.

Thời hạn giải quyết

Không có

Căn cứ pháp lý

Quy định về công tác lựa chọn nhà thầu

Biểu mẫu

1. Phiếu xuất kho tạm thời.