Thủ tục lập Phiếu xuất kho hành chính

Thứ năm, 12/5/2016 | 08:56 GMT+7

Trình tự thực hiện

Bước 1. Thủ kho hành chính điền các thông tin theo mẫu BM.QyĐ.007.10.P6.

Bước 2. Chuyển Người nhận hàng ký xác nhận, trình Lãnh đạo đơn vị sử dụng, Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế toán, Giám đốc Công ty/hoặc người được Giám đốc Công ty ủy quyền phê duyệt.

 Cách thực hiện

Thủ kho hành chính điền các thông tin theo mẫu trên, chuyển Người nhận hàng ký xác nhận, trình Lãnh đạo đơn vị sử dụng, Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế toán duyệt, Giám đốc Công ty/hoặc người được Giám đốc Công ty ủy quyền phê duyệt.

Thành phần/số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

     + Phiếu xuất kho hành chính.

     - Số lượng hồ sơ: 03 liên.

Thời hạn giải quyết

Không có

Căn cứ pháp lý

Quy định về công tác lựa chọn nhà thầu

Biểu mẫu

1. Phiếu xuất kho hành chính.