Thủ tục lập Phiếu xuất kho

Thứ năm, 12/5/2016 | 08:59 GMT+7

Trình tự thực hiện

Bước 1. Nhân viên quản lý vật tư điền các thông tin theo mẫu BM.QyĐ.007.06.P6.

Bước 2. Trình Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Vật tư, Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế toán, Giám đốc Công ty/hoặc Người được Giám đốc Công ty ủy quyền phê duyệt.

Bước 3. Chuyển Thủ kho Công ty ký xác nhận, sau đó chuyển cho Người nhận hàng ký nhận hàng.

Cách thực hiện

Nhân viên quản lý vật tư điền các thông tin theo mẫu trên, trình Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Vật tư, Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế toán, Giám đốc Công ty/hoặc Người được Giám đốc Công ty ủy quyền phê duyệt. Sau đó, chuyển Thủ kho Công ty ký xác nhận, Người nhận hàng ký nhận hàng.

Thành phần/số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

     + Phiếu xuất kho

     - Số lượng hồ sơ: 04 liên.

Thời hạn giải quyết

Không có

Căn cứ pháp lý

Quy định về công tác lựa chọn nhà thầu

Biểu mẫu

1. Phiếu xuất kho.