Mức lương cơ sở tăng 90.000 đồng (từ 1.300.000 đồng/tháng lên thành 1.390.000 đồng/tháng) kể từ ngày 01/7/2018

Thứ hai, 28/5/2018 | 09:21 GMT+7

Ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên thành 1.390.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2018 (tăng 90.000 đồng).

Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

a) Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

b) Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

c) Tính các Khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

  • Ngày ban hành: 15/5/2018.
  • Ngày có hiệu lực: 01/7/2018.
  • Thay thế cho:  Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Xem và tải văn bản tại đây

Phòng Thanh tra - Pháp chế