Phân xưởng vận hành: Thực hành giao tiếp qua điện thoại

(29/06/2016)


  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị