Phân xưởng Vận hành: Lắng nghe, thấu hiểu và động viên kịp thời

(27/07/2016)


  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị