Thư viện ảnh

Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đào hố móng

 

 

Xây đập thủy điện Sê San 4

Thư viện Video