Thủ tục lập sổ cấp phát theo dõi trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

Thứ hai, 26/6/2017 | 07:53 GMT+7

Trình tự thực hiện

Bước 1. Các đơn vị phân công cho nhân viên trong đơn vị lập Sổ cấp phát, theo dõi trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân hàng năm theo mẫu (BM.QC.015.01.P3).

Bước 2. Người lao động ký nhận phương tiện bảo vệ cá nhân khi cấp phát cho mình.

Cách thực hiện

Các đơn vị phân công cho nhân viên trong đơn vị lập Sổ cấp phát, theo dõi trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân hàng năm để theo dõi việc cấp phát, người lao động ký trình Trưởng phòng TC-NS xem xét, báo cáo Giám đốc Công ty duyệt giao nhận hồ sơ.

Thành phần/số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

     + Phiếu chuyển hồ sơ người lao động.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quy định.

Căn cứ pháp lý

Quy chế quản lý hồ sơ người lao động.

Biểu mẫu

1. Phiếu chuyển hồ sơ người lao động.

 
Phòng Thanh tra - Pháp chế