Thẩm định kết quả chấm điểm VHDN quý IV/2021 của các đơn vị trong Công ty.

Thứ sáu, 7/1/2022 | 17:01 GMT+7

Trong thời gian qua, VHDN luôn được Công ty Phát triển thủy điện Sê San chú trọng, xây dựng và trở thành nguồn lực Phát triển của Công ty. Định kỳ hàng quý, Tổ chấm điểm VHDN đã tổ chức kiểm tra, thẩm định việc chấm điểm thực hiện VHDN cho các đơn vị trong Công ty. Ngày 05/01 vừa qua, Tổ chấm điểm đã đánh giá việc tự kiểm tra, chấm điểm hoạt động VHDN của các đơn vị theo quy định, đúng yêu cầu. Việc đánh giá được tập trung vào các nội dung như kết quả hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, công tác báo cáo định kỳ, công tác xanh sạch đẹp, các ý tưởng cải cách hành chính, sáng kiến cải tiến ký thuật, hợp lý hóa sản xuất, hoạt động xã hội,… được đưa tin, bài trên trang web của Công ty.

A group of people sitting around a tableDescription automatically generated with medium confidence

Tổ chấm điểm VHDN quý IV/2021

Qua thẩm định, kết quả điểm thực hiện VHDN quý IV/2021 có 5/5 đơn vị đạt loại A “Xuất sắc’’: Phòng Hành chính và Lao động đạt 99,75/100 điểm, Phòng Kế hoạch và Vật tư đạt 100/100 điểm, Phòng Kỹ thuật và An toàn đạt 91,25/100 điểm, Phòng Tài chính Kế toán đạt 100/100 điểm và Phân xưởng vận hành đạt 100/100 điểm.

Tổ chấm điểm VHDN đã đề nghị Giám đốc Công ty khen thưởng cho 03 đơn vị thực hiện tốt VHDN quý IV/2021 gồm: Phòng Kế hoạch và Vật tư, Phòng Tài chính Kế toán và Phân xưởng Vận hành.

Trong thời gian tới Tổ chấm điểm VHDN sẽ liên tục cập nhật, điều chỉnh, bổ sung các tiêu chí cho bảng chấm điểm VHDN để VHDN luôn phát triển đồng hành với hoạt động sản xuất của Công ty./.

Đưa tin: Ngô Thu Hải