Sản lượng điện

Thứ tư, 1/8/2018 | 10:07 GMT+7
BẢNG TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG ĐIỆN VÀ TỰ DÙNG
Tính đến 24h00 ngày 12/04/2021
                           
  Sản lượng điện ngày:                                       1.760.990   kWh            
  Sản lượng điện lũy kế tháng 04:                                       23.633.920   kWh            
  Sản lượng điện lũy kế năm 2021:                                     225.541.890   kWh            
  Sản lượng điện lũy kế từ năm 2009:                                15.150.453.283   kWh            
                           
  Điện tự dùng ngày:   9.380   kWh            
  Điện tự dùng lũy kế tháng 04:     95.715   kWh            
  Điện tự dùng lũy kế năm 2021:     615.516   kWh            
  Điện tự dùng lũy kế từ năm 2009:                                       46.147.757   kWh            
                          Đơn vị tính:  kWh          
                           
  NĂM 2010 NĂM 2011 NĂM 2012 NĂM 2013 NĂM 2014 NĂM 2015 NĂM 2016 NĂM 2017 NĂM 2018 NĂM 2019 NĂM 2020 NĂM 2021
Tháng
01
SL điện lũy kế tháng 91.847.152            20.262.272            59.645.350          37.468.900           62.281.640          73.741.190               47.856.160 78.166.030 79.813.420 52.832.670 56.908.930 76.842.060
SL điện lũy kế năm 91.847.152 20.262.272 59.645.350 37.468.900 62.281.640 73.741.190 47.856.160 78.166.030 79.813.420 52.832.670 56.908.930 76.842.060
Tự dùng lũy kế tháng 120.194                128.677                143.550              122.511                391.502              351.795                   368.590 360.765 246.570 271.640 238.305 142.434
Tự dùng lũy kế năm 120.194 128.677 143.550 122.511 391.502 351.795 368.590 360.765 246.570 271.640 238.305 142.434
Tháng
02
SL điện lũy kế tháng 39.161.051            15.813.798            81.166.470          42.023.210           67.521.510          60.530.580               42.510.520 65.953.230 67.204.880 49.445.850 52.739.350              53.594.630
SL điện lũy kế năm 131.008.143 36.076.070          140.811.820          79.492.110          129.803.150        134.271.770               90.366.680 144.119.260 147.018.300 102.278.520 109.648.280            130.436.690
Tự dùng lũy kế tháng 116.690 129.094                126.579              110.747                366.106              406.625                   330.305 315.210 195.630 239.070 286.377 175.038
Tự dùng lũy kế năm 236.629 257.771 270.129 233.258 757.608 758.420 698.895 675.975 442.200 510.710 524.683 317.675
Tháng
03
SL điện lũy kế tháng 96.245.682            33.966.340            98.388.380          78.762.710           70.816.060          69.900.380               41.864.950 71.380.500 82.819.410 63.701.479 64.180.060              71.471.280
SL điện lũy kế năm 227.253.825 70.042.410          239.200.200        158.254.820          200.619.210        204.172.150             132.231.630 215.499.760 229.837.710 165.979.999 173.828.340            201.907.970
Tự dùng lũy kế tháng 150.230 137.336                128.372              125.476                349.950              371.310                   326.545 328.630 186.560 209.379 190.419 202.126
Tự dùng lũy kế năm 387.065 395.107 398.501 358.734 1.107.558 1.129.730 1.025.440 1.004.605 628.760 720.089 715.102 519.802
Tháng
04
SL điện lũy kế tháng 84.415.477            53.833.708          101.492.940          89.843.200           94.196.370          58.809.650               40.147.690 102.581.210 86.311.720 73.225.710 49.092.250              23.633.920
SL điện lũy kế năm 311.639.302 123.876.118          340.693.140        248.098.020          294.815.580        262.981.800             172.379.320 318.080.970 316.149.130 239.205.709 222.920.590            225.541.890
Tự dùng lũy kế tháng 130.456 137.718                126.082              127.390                345.494              359.770                   295.280 285.895 170.320 186.751 236.904 95.715
Tự dùng lũy kế năm 517.341 532.825 524.583 486.124 1.453.052 1.489.500 1.320.720 1.290.500 799.080 906.840 952.006 615.516
Tháng
05
SL điện lũy kế tháng 86.872.758 74.579.493            87.827.700          66.715.280          128.711.820          87.500.050               33.257.880 96.983.590 86.037.380 87.653.770 44.823.790  
SL điện lũy kế năm