Sản lượng điện

Thứ tư, 1/8/2018 | 10:07 GMT+7
BẢNG TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG ĐIỆN VÀ TỰ DÙNG
Tính đến 24h00 ngày 04/04/2020
                         
  Sản lượng điện ngày:                                1.456.270   kWh          
  Sản lượng điện lũy kế tháng 04:                                  6.253.370   kWh          
  Sản lượng điện lũy kế năm 2020:                              180.081.710   kWh          
  Sản lượng điện lũy kế từ năm 2009:                       13.999.449.063   kWh          
                         
  Điện tự dùng ngày:   11.758   kWh          
  Điện tự dùng lũy kế tháng 04:     28.385   kWh          
  Điện tự dùng lũy kế năm 2020:     743.486   kWh          
  Điện tự dùng lũy kế từ năm 2009:                              44.418.237   kWh          
                Đơn vị tính:  kWh        
                         
  NĂM 2010 NĂM 2011 NĂM 2012 NĂM 2013 NĂM 2014 NĂM 2015 NĂM 2016 NĂM 2017 NĂM 2018 NĂM 2019 NĂM 2020
Tháng
01
SL điện lũy kế tháng 91.847.152             20.262.272              59.645.350           37.468.900              62.281.640             73.741.190                  47.856.160 78.166.030 79.813.420 52.832.670 56.908.930
SL điện lũy kế năm 91.847.152 20.262.272 59.645.350 37.468.900 62.281.640 73.741.190 47.856.160 78.166.030 79.813.420 52.832.670 56.908.930
Tự dùng lũy kế tháng 120.194                    128.677                     143.550                    122.511                    391.502                  351.795                       368.590 360.765 246.570 271.640 238.305
Tự dùng lũy kế năm 120.194 128.677 143.550 122.511 391.502 351.795 368.590 360.765 246.570 271.640 238.305
Tháng
02
SL điện lũy kế tháng 39.161.051               15.813.798                81.166.470            42.023.210               67.521.510           60.530.580                  42.510.520 65.953.230 67.204.880 49.445.850 52.739.350
SL điện lũy kế năm 131.008.143 36.076.070              140.811.820             79.492.110            129.803.150           134.271.770                 90.366.680 144.119.260 147.018.300 102.278.520 109.648.280
Tự dùng lũy kế tháng 116.690 129.094                     126.579                   110.747                    366.106                 406.625                       330.305 315.210 195.630 239.070 286.377
Tự dùng lũy kế năm 236.629 257.771 270.129 233.258 757.608 758.420 698.895 675.975 442.200 510.710 524.683
Tháng
03
SL điện lũy kế tháng 96.245.682             33.966.340              98.388.380            78.762.710              70.816.060           69.900.380                  41.864.950 71.380.500 82.819.410 63.701.479 64.180.060
SL điện lũy kế năm 227.253.825 70.042.410           239.200.200          158.254.820            200.619.210           204.172.150                 132.231.630 215.499.760 229.837.710 165.979.999 173.828.340
Tự dùng lũy kế tháng 150.230 137.336                     128.372                  125.476                   349.950                   371.310                       326.545 328.630 186.560 209.379 190.419
Tự dùng lũy kế năm 387.065 395.107 398.501 358.734 1.107.558 1.129.730 1.025.440 1.004.605 628.760 720.089 715.102
Tháng
04
SL điện lũy kế tháng 84.415.477             53.833.708             101.492.940           89.843.200              94.196.370           58.809.650                  40.147.690 102.581.210 86.311.720 73.225.710 6.253.370
SL điện lũy kế năm 311.639.302 123.876.118            340.693.140         248.098.020           294.815.580          262.981.800                172.379.320 318.080.970 316.149.130 239.205.709 180.081.710
Tự dùng lũy kế tháng 130.456 137.718                     126.082                  127.390                   345.494                 359.770                       295.280 285.895 170.320 186.751 28.385
Tự dùng lũy kế năm 517.341 532.825 524.583 486.124 1.453.052 1.489.500 1.320.720 1.290.500 799.080 906.840 743.486
Tháng
05
SL điện lũy kế tháng 86.872.758 74.579.493              87.827.700            66.715.280             128.711.820           87.500.050                 33.257.880 96.983.590 86.037.380 87.653.770  
SL điện lũy kế năm 398.512.091 198.455.611           428.520.840           314.813.300          423.527.400          350.481.850               205.637.200 415.064.560 402.186.810 326.859.479  
Tự dùng lũy kế tháng 134.171 125.677                     140.537                  128.897                     285.171                  349.015                         301.310 299.790 221.210 320.785  
Tự dùng lũy kế năm 651.512 658.502 665.120 615.021 1.738.223 1.838.515 1.622.030 1.590.290 1.016.020 1.227.625  
Tháng
06
SL điện lũy kế tháng 59.539.963 152.980.753            130.364.050           85.546.540            131.535.230            111.209.367                  65.944.160            137.839.280 140.662.250 83.357.080  
SL điện lũy kế năm 457.701.046 351.436.364           558.884.890         400.359.840          555.062.630            461.691.217                 271.581.360           552.903.840 542.849.060 410.216.559  
Tự dùng lũy kế tháng 121.177 133.256                      121.363                  123.334                    361.485                   314.021                       288.995                   237.680 157.270 140.957  
Tự dùng lũy kế năm 772.059 791.758 786.483 738.355 2.099.708 2.152.536 1.911.025 1.827.970 1.173.290 1.368.613  
Tháng
07
SL điện lũy kế tháng 56.196.914 240.238.016             170.601.500           84.032.770           165.906.650           145.042.170                 126.212.859              166.215.410 209.498.210 100.750.190  
SL điện lũy kế năm 513.897.960 591.674.380           729.486.390          484.392.610          720.969.280         606.733.387                397.794.219              719.119.250 752.347.270 510.966.749  
Tự dùng lũy kế tháng 123.669 138.770                     127.489                  126.729                   373.053                 320.320                       404.505                   209.635 92.150 167.203  
Tự dùng lũy kế năm 895.728 930.528 913.972 865.084 2.472.761 2.472.856 2.484.140 2.034.105 1.265.440 1.535.815  
Tháng
08
SL điện lũy kế tháng 116.341.193 254.228.400            216.784.860           152.686.310          243.056.530          157.307.050                142.522.430           207.466.087 266.657.640 169.318.770  
SL điện lũy kế năm 630.239.153 845.902.780            946.271.250         637.078.920           964.025.810         764.040.437                540.316.649           926.585.337 1.019.004.910 680.285.519  
Tự dùng lũy kế tháng 138.679 144.609                      124.961                  124.790                   407.770                 307.360                       332.825                     172.217 -10.790 85.612  
Tự dùng lũy kế năm 1.034.154 1.075.137 1.038.933 989.874 2.886.543 2.780.216 2.816.965 2.206.322 1.254.650 1.621.427  
Tháng
09
SL điện lũy kế tháng 132.749.031 250.312.010           245.359.300            161.381.670           223.189.030          104.466.970                 177.201.890            173.039.740 254.858.090 234.610.160  
SL điện lũy kế năm 762.988.184 1.096.214.790           1.191.630.550         798.460.590          1.187.214.840         868.507.407                 717.518.539        1.099.625.077 1.273.863.000 914.895.679  
Tự dùng lũy kế tháng 133.374 138.223                     136.967                  129.526                   439.670                 326.550                       332.900                     149.510 -29.350 -20.640  
Tự dùng lũy kế năm 1.167.528 1.213.360 1.175.900 1.119.400 3.326.213 3.106.766 3.149.865 2.355.832 1.225.300 1.600.787  
Tháng
10
SL điện lũy kế tháng 83.501.680 248.444.390            208.691.600           241.002.190            163.642.130           98.804.570                185.047.500              97.939.710 186.059.520 181.044.410  
SL điện lũy năm 846.489.864 1.344.659.180          1.400.322.150 1.039.462.780 1.350.856.970 967.311.977 902.566.039 1.197.564.787 1.459.922.520 1.095.940.089  
Tự dùng lũy kế tháng 132.505 146.217                     136.754                  135.376                   402.570                 379.855                        344.515                    236.810 72.500 46.280  
Tự dùng lũy kế năm 1.300.033 1.359.577 1.312.654 1.254.776 3.729.183 3.486.621 3.494.380 2.592.642 1.297.800 1.486.187  
Tháng
11
SL điện lũy kế tháng 62.758.641 181.127.330            129.449.840         203.536.290               91.752.510            61.906.300                 119.908.680            150.390.240 98.939.930 82.827.690  
SL điện lũy kế năm 909.068.505 1.525.786.510          1.529.771.990 1.242.999.070 1.442.609.480 1.029.218.277             1.022.474.719        1.347.955.027 1.558.862.450 1.178.767.779  
Tự dùng lũy kế tháng 130.357 135.227                     128.986                  128.454                   405.545                  385.710                        339.185                      23.420 251.230 202.264  
Tự dùng lũy kế năm 1.430.390 1.494.804 1.441.640 1.383.230 4.134.728 3.872.331                    3.833.565                2.727.552 1.549.030 1.688.451  
Tháng
12
SL điện lũy kế tháng 45.775.051 124.057.340               88.351.750          150.849.370             64.853.920             61.071.660                106.258.840            100.276.430 68.105.260 63.051.260  
SL điện lũy kế năm 954.843.556        1.649.843.850           1.618.123.740 1.393.848.440 1.507.463.400 1.090.289.937             1.128.733.559         1.448.231.457 1.626.967.710 1.241.819.039  
Tự dùng lũy kế tháng 262.589 714.785                     557.610                 452.665                   362.020                 330.830                       405.520                    261.430 249.140 242.235  
Tự dùng lũy kế năm 3.775.456 6.224.616 8.274.983 5.766.274 4.496.748 4.203.161                    4.239.085                2.965.562 1.798.180 1.930.686  
Sản lượng luỹ kế nhiều năm 1.114.640.131 2.764.483.981 4.382.013.811 5.775.862.251 7.283.325.651 8.373.615.588 9.502.349.147 10.950.580.604 12.577.548.314 13.819.367.353 13.999.449.063
Tự dùng luỹ kế nhiều năm 3.775.456 10.000.072 18.275.055 24.041.329 28.538.077 32.741.238 36.980.323 39.945.885 41.744.065 43.674.751 44.418.237