Sản lượng điện

Thứ tư, 1/8/2018 | 10:07 GMT+7
BẢNG TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG ĐIỆN VÀ TỰ DÙNG
Tính đến 24h00 ngày 03/12/2021
                           
  Sản lượng điện ngày:                                       5.216.710   kWh            
  Sản lượng điện lũy kế tháng 11:                                       18.835.130   kWh            
  Sản lượng điện lũy kế năm 2021:                                  1.301.089.647   kWh            
  Sản lượng điện lũy kế từ năm 2009:                                16.226.001.040   kWh            
                           
  Điện tự dùng ngày:   2.210   kWh            
  Điện tự dùng lũy kế tháng 11:     -770   kWh            
  Điện tự dùng lũy kế năm 2021:     920.964   kWh            
  Điện tự dùng lũy kế từ năm 2009:                                       46.453.204   kWh            
                          Đơn vị tính:  kWh          
                           
  NĂM 2010 NĂM 2011 NĂM 2012 NĂM 2013 NĂM 2014 NĂM 2015 NĂM 2016 NĂM 2017 NĂM 2018 NĂM 2019 NĂM 2020 NĂM 2021
Tháng
01
SL điện lũy kế tháng 91.847.152            20.262.272            59.645.350          37.468.900           62.281.640          73.741.190               47.856.160 78.166.030 79.813.420 52.832.670 56.908.930 76.842.060
SL điện lũy kế năm 91.847.152 20.262.272 59.645.350 37.468.900 62.281.640 73.741.190 47.856.160 78.166.030 79.813.420 52.832.670 56.908.930 76.842.060
Tự dùng lũy kế tháng 120.194                128.677                143.550              122.511                391.502              351.795                   368.590 360.765 246.570 271.640 238.305 142.434
Tự dùng lũy kế năm 120.194 128.677 143.550 122.511 391.502 351.795 368.590 360.765 246.570 271.640 238.305 142.434
Tháng
02
SL điện lũy kế tháng 39.161.051            15.813.798            81.166.470          42.023.210           67.521.510          60.530.580               42.510.520 65.953.230 67.204.880 49.445.850 52.739.350              53.594.630
SL điện lũy kế năm 131.008.143 36.076.070          140.811.820          79.492.110          129.803.150        134.271.770               90.366.680 144.119.260 147.018.300 102.278.520 109.648.280            130.436.690
Tự dùng lũy kế tháng 116.690 129.094                126.579              110.747                366.106              406.625                   330.305 315.210 195.630 239.070 286.377 175.038
Tự dùng lũy kế năm 236.629 257.771 270.129 233.258 757.608 758.420 698.895 675.975 442.200 510.710 524.683 317.675
Tháng
03
SL điện lũy kế tháng 96.245.682            33.966.340            98.388.380          78.762.710           70.816.060          69.900.380               41.864.950 71.380.500 82.819.410 63.701.479 64.180.060              71.471.280
SL điện lũy kế năm 227.253.825 70.042.410          239.200.200        158.254.820          200.619.210        204.172.150             132.231.630 215.499.760 229.837.710 165.979.999 173.828.340            201.907.970
Tự dùng lũy kế tháng 150.230 137.336                128.372              125.476                349.950              371.310                   326.545 328.630 186.560 209.379 190.419 202.126
Tự dùng lũy kế năm 387.065 395.107 398.501 358.734 1.107.558 1.129.730 1.025.440 1.004.605 628.760 720.089 715.102 519.802
Tháng
04
SL điện lũy kế tháng 84.415.477            53.833.708          101.492.940          89.843.200           94.196.370          58.809.650               40.147.690 102.581.210 86.311.720 73.225.710 49.092.250              63.983.080
SL điện lũy kế năm 311.639.302 123.876.118          340.693.140        248.098.020          294.815.580        262.981.800             172.379.320 318.080.970 316.149.130 239.205.709 222.920.590            265.891.050
Tự dùng lũy kế tháng 130.456 137.718                126.082              127.390                345.494              359.770                   295.280 285.895 170.320 186.751 236.904 222.083
Tự dùng lũy kế năm 517.341 532.825 524.583 486.124 1.453.052 1.489.500 1.320.720 1.290.500 799.080 906.840 952.006 741.884
Tháng
05
SL điện lũy kế tháng 86.872.758 74.579.493            87.827.700          66.715.280          128.711.820          87.500.050               33.257.880 96.983.590 86.037.380 87.653.770 44.823.790              95.778.570
SL điện lũy kế năm 398.512.091 198.455.611          428.520.840        314.813.300          423.527.400        350.481.850             205.637.200 415.064.560 402.186.810 326.859.479 267.744.380            361.669.620
Tự dùng lũy kế tháng 134.171 125.677                140.537              128.897                285.171              349.015                   301.310 299.790 221.210 320.785 252.022 155.949
Tự dùng lũy kế năm 651.512 658.502 665.120 615.021 1.738.223 1.838.515 1.622.030 1.590.290 1.016.020 1.227.625 1.204.028 897.833
Tháng
06
SL điện lũy kế tháng 59.539.963 152.980.753          130.364.050          85.546.540          131.535.230        111.209.367               65.944.160          137.839.280 140.662.250 83.357.080 77.184.220              83.750.490
SL điện lũy kế năm 457.701.046 351.436.364          558.884.890        400.359.840          555.062.630        461.691.217             271.581.360          552.903.840 542.849.060 410.216.559 344.928.600            445.420.110
Tự dùng lũy kế tháng 121.177 133.256                121.363              123.334                361.485              314.021                   288.995                237.680 157.270 140.957 175.745 174.797
Tự dùng lũy kế năm 772.059 791.758 786.483 738.355 2.099.708 2.152.536 1.911.025 1.827.970 1.173.290 1.368.613 1.379.772 1.072.631
Tháng
07
SL điện lũy kế tháng 56.196.914 240.238.016          170.601.500          84.032.770          165.906.650        145.042.170             126.212.859          166.215.410 209.498.210 100.750.190 59.315.350              77.060.270
SL điện lũy kế năm 513.897.960 591.674.380          729.486.390        484.392.610          720.969.280        606.733.387             397.794.219          719.119.250 752.347.270 510.966.749 404.243.950            522.480.380
Tự dùng lũy kế tháng 123.669 138.770                127.489              126.729                373.053              320.320                   404.505                209.635 92.150 167.203 241.879                  160.450
Tự dùng lũy kế năm 895.728 930.528 913.972 865.084 2.472.761 2.472.856 2.484.140 2.034.105 1.265.440 1.535.815 1.621.651 1.233.081
Tháng
08
SL điện lũy kế tháng 116.341.193 254.228.400          216.784.860        152.686.310          243.056.530        157.307.050             142.522.430          207.466.087 266.657.640 169.318.770 114.113.180            137.370.110
SL điện lũy kế năm 630.239.153 845.902.780          946.271.250        637.078.920          964.025.810        764.040.437             540.316.649          926.585.337 1.019.004.910 680.285.519 518.357.130            659.850.490
Tự dùng lũy kế tháng 138.679 144.609                124.961              124.790                407.770              307.360                   332.825                172.217 -10.790 85.612 131.889                    22.850
Tự dùng lũy kế năm 1.034.154 1.075.137 1.038.933 989.874 2.886.543 2.780.216 2.816.965 2.206.322 1.254.650 1.621.427 1.753.540 1.255.931
Tháng
09
SL điện lũy kế tháng 132.749.031 250.312.010          245.359.300        161.381.670          223.189.030        104.466.970             177.201.890          173.039.740 254.858.090 234.610.160 82.214.450            191.593.530
SL điện lũy kế năm 762.988.184 1.096.214.790        1.191.630.550        798.460.590       1.187.214.840        868.507.407             717.518.539       1.099.625.077 1.273.863.000 914.895.679 600.571.580            851.444.020
Tự dùng lũy kế tháng 133.374 138.223                136.967              129.526                439.670              326.550                   332.900                149.510 -29.350 -20.640 214.814 -84.270
Tự dùng lũy kế năm 1.167.528 1.213.360 1.175.900 1.119.400 3.326.213 3.106.766 3.149.865 2.355.832 1.225.300 1.600.787 1.968.354               1.171.661
Tháng
10
SL điện lũy kế tháng 83.501.680 248.444.390          208.691.600        241.002.190          163.642.130          98.804.570             185.047.500            97.939.710 186.059.520 181.044.410 159.669.580 249.319.660
SL điện lũy năm 846.489.864 1.344.659.180        1.400.322.150 1.039.462.780 1.350.856.970 967.311.977 902.566.039 1.197.564.787 1.459.922.520 1.095.940.089 760.241.160 1.100.763.680
Tự dùng lũy kế tháng 132.505 146.217                136.754              135.376                402.570              379.855                   344.515                236.810 72.500 46.280 -693 -186.750
Tự dùng lũy kế năm 1.300.033 1.359.577 1.312.654 1.254.776 3.729.183 3.486.621 3.494.380 2.592.642 1.297.800 1.486.187 1.967.661 984.911
Tháng
11
SL điện lũy kế tháng 62.758.641 181.127.330          129.449.840        203.536.290           91.752.510          61.906.300             119.908.680          150.390.240 98.939.930 82.827.690 208.557.890 181.490.837
SL điện lũy kế năm 909.068.505 1.525.786.510        1.529.771.990 1.242.999.070 1.442.609.480 1.029.218.277          1.022.474.719       1.347.955.027 1.558.862.450 1.178.767.779 968.799.050 1.282.254.517
Tự dùng lũy kế tháng 130.357 135.227                128.986              128.454                405.545              385.710                   339.185                  23.420 251.230 202.264 -84.946 -63.177
Tự dùng lũy kế năm 1.430.390 1.494.804 1.441.640 1.383.230 4.134.728 3.872.331                3.833.565             2.727.552 1.549.030 1.688.451 1.882.715 921.734
Tháng
12
SL điện lũy kế tháng 45.775.051 124.057.340            88.351.750        150.849.370           64.853.920          61.071.660             106.258.840          100.276.430 68.105.260 63.051.260 136.744.990 18.835.130
SL điện lũy kế năm 954.843.556       1.649.843.850        1.618.123.740 1.393.848.440 1.507.463.400 1.090.289.937          1.128.733.559       1.448.231.457 1.626.967.710 1.241.819.039 1.105.544.040 1.301.089.647
Tự dùng lũy kế tháng 262.589 714.785                557.610              452.665                362.020              330.830                   405.520                261.430 249.140 242.235 -25.022 -770
Tự dùng lũy kế năm 3.775.456 6.224.616 8.274.983 5.766.274 4.496.748 4.203.161                4.239.085             2.965.562 1.798.180 1.930.686 1.857.693 920.964
Sản lượng luỹ kế nhiều năm 1.114.640.131 2.764.483.981 4.382.013.811 5.775.862.251 7.283.325.651 8.373.615.588 9.502.349.147 10.950.580.604 12.577.548.314 13.819.367.353 14.924.911.393 16.226.001.040
Tự dùng luỹ kế nhiều năm 3.775.456 10.000.072 18.275.055 24.041.329 28.538.077 32.741.238 36.980.323 39.945.885 41.744.065 43.674.751 45.532.444 46.453.204