Quyết định số 129/QĐ-EVN của HĐTV EVN thực hiện Quyết định số 852/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2017-2020

Thứ ba, 29/8/2017 | 11:12 GMT+7

Thực hiện Quyết định số 852/QĐ-TTg ngày 14/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2017-2020.

Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 129/QĐ-EVN ngày 31/7/2017 về Kế hoạch thực hiện Quyết định số 852/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2017-2020.

Phòng Thanh tra - Pháp chế, trích lược các nội dung chính của Quyết định trên để toàn thể các đơn vị, NLĐ trong Công ty được biết, nghiên cứu, phục vụ công tác, cụ thể:

I.    MỤC TIÊU

Triển khai thực hiện thắng lợi Quyết định số 852/QĐ-TTg ngày 14/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2017-2020.

Xây dựng Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành Tập đoàn kinh tế mạnh, có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao, nâng cao năng suất lao động, hoạt động hiệu quả, bền vững; giữ vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và an ninh quốc phòng của đất nước, làm nòng cốt để ngành công nghiệp điện lực Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả, xây dựng thành công hình ảnh một doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, phục vụ khách hàng với chất lượng dịch vụ ngày một tốt hơn.

II.     NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1.  Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017-2020 trong toàn Tập đoàn sau khi HĐTV EVN phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án.

1.1.    Ban hành văn bản chỉ đạo, quán triệt, giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện theo kế hoạch: tháng 8/2017.

Thực hiện: Ban TC&NS.

1.2.    Thực hiện thông tin, truyền thông trên các kênh truyền thông nội bộ của EVN về Quyết định 852 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch triển khai thực hiện của EVN: từ tháng 8/2017.

Thực hiện: Ban QHCĐ, Công đoàn Điện lực Việt Nam.

2.  Phê duyệt Đề án sắp xếp, tái cơ cấu  doanh nghiệp thuộc các Tổng công ty thuộc EVN giai đoạn 2017-2020.

2.1.    Trình HĐTV ban hành các Quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc các Tổng công ty giai đoạn 2017 - 2020: tháng 8/2017.

Thực hiện: Ban TC&NS.

2.2.    Tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tổng công ty giai đoạn 2017-2020 trong toàn Tổng công ty: từ tháng 8/2017.

Thực hiện: các Tổng công ty thuộc EVN.

3.  Xây dựng phương án và lộ trình thoái vốn của EVN tại các đơn vị thuộc diện thoái vốn, báo cáo Bộ Công Thương thông qua để thực hiện:

3.1.    Trình Bộ Công Thương phê duyệt lộ trình thoái vốn  đối với các đơn vị thuộc diện thoái vốn của EVN trong giai đoạn 2017 - 2020 trên cơ sở Công văn số 109/EVN-HĐTV ngày 27/4/2017 của EVN đã trình Thủ tướng Chính phủ về xây dựng danh mục DNNN thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa giai đoạn 2017-2020: tháng 8/2017.

Thực hiện: Ban QLV.

3.2.    Trình Bộ Công Thương phê duyệt Phương án thoái vốn đối với từng đơn vị  trước khi triển khai thực hiện theo tiến độ được duyệt:

-       Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh - CTCP: tháng 8/2017.

-       CTCP Cơ điện Thủ Đức: tháng 9/2017.

-       CTCP Tư vấn xây dựng điện 3: tháng 10/2017.

-       CTCP Tư vấn xây dựng điện 4: tháng 10/2017.

-       CTCP Phong điện Thuận Bình: tháng 8/2017.

Thực hiện:

+    Người đại diện phần vốn của EVN tại các CTCP xây dựng phương án thoái vốn của EVN tại CTCP, báo cáo EVN trong tháng 10/2017 (riêng CTCP Cơ điện Thủ Đức báo cáo trong tháng 8/2017).

+    Ban QLV và các Ban liên quan: thẩm tra, trình HĐTV thông qua để trình Bộ Công Thương phê duyệt phương án thoái vốn đối với từng đơn vị.

3.3.    Tiếp tục thực hiện thoái toàn bộ vốn của EVN tại Công ty Tài chính cổ phần Điện lực trong năm 2017 theo Quyết định số 85/QĐ-EVN ngày 09/6/2017 của HĐTV về việc Phê duyệt giá khởi điểm và phương án thoái vốn của EVN tại Công ty Tài chính cổ phần Điện lực.

Thực hiện: Ban QLV, Người đại diện phần vốn của EVN tại Công ty Tài chính cổ phần Điện lực.

4.  Cổ phần hóa các Tổng công ty Phát điện (EVNGENCO) 1, 2, 3 theo lộ trình; nghiên cứu, báo cáo Bộ Công Thương và Thủ tướng Chính phủ phương án tiếp tục thoái phần vốn nhà nước tại các EVNGENCO xuống dưới mức chi phối và tách ra khỏi EVN sau khi có đánh giá kết quả hoạt động của các Tổng công ty Phát điện sau 02 năm thực hiện CPH.

Thực hiện: Ban QLV, các Ban liên quan và các EVNGENCO.

5.  Nghiên cứu mô hình đào tạo, nghiên cứu khoa học trong Tập đoàn bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định:

Thực hiện: Ban TC&NS và Ban KHCN&MT xây dựng, hoàn thiện Đề án thành lập Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của EVN, trình HĐTV thông qua trong tháng 8/2017 để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

6.  Xây dựng Đề án chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia thành Công ty TNHH MTV, hạch toán độc lập trong EVN; báo cáo Bộ Công Thương trong năm 2018 để Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thực hiện:

+     Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia: xây dựng Đề án, báo cáo EVN trong Quý II/2018.

+     Ban TC&NS và các Ban liên quan: thẩm tra Đề án, trình lãnh đạo EVN thông qua và trình Bộ Công Thương trong Quý III/2018.

7.  Xây dựng, phê duyệt các đề án, phương án khác nhằm thực hiện Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017-2020:

7.1.    Đề án tách bạch khâu dịch vụ sửa chữa với khâu quản lý vận hành lưới điện phân phối của 03 Tổng công ty Điện lực (TCTĐL) miền:

Thực hiện: Ban TC&NS thẩm tra, tổng hợp Đề án của các TCTĐL miền, trình HĐTV phê duyệt trong tháng 9/2017.

7.2.    Đề án tách bạch khâu dịch vụ sửa chữa với khâu quản lý vận hành các nhà máy điện của EVNGENCO1, 2:

Thực hiện: Ban TC&NS thẩm tra, tổng hợp Đề án của các EVNGENCO, trình HĐTV phê duyệt trong tháng 8/2017.

7.3.    Đề án tách bạch khâu dịch vụ sửa chữa với khâu quản lý vận hành trong các Công ty thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN.

Thực hiện: Ban TC&NS trình HĐTV phê duyệt Đề án trong tháng 8/2017.

7.4.    Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện tách bạch chi phí khâu phân phối và bán lẻ thuộc các TCTĐL năm 2016.

Thực hiện: Ban TCKT lập Báo cáo, trình HĐTV trong tháng 8/2017.

8.  Nghiên cứu, từng bước sắp xếp lại tổ chức trong khâu phân phối và bán lẻ điện cho phù hợp với phương thức hạch toán mới, phù hợp với lộ trình thực hiện thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

8.1. Xây dựng Đề án tách bạch về tổ chức giữa khâu phân phối và khâu kinh doanh bán lẻ điện của các TCTĐL.

Thực hiện: Ban TC&NS và các Ban liên quan xây dựng Đề án, trình HĐTV trong tháng 9/2017.

8.2. Thống nhất công tác quản lý vận hành lưới điện 110kV tại 3 TCTĐL miền (chuyển giao lưới điện 110kV từ 5 Công ty TNHH MTV ĐL tỉnh/thành phố và CTCP Điện lực Khánh Hòa về các Công ty lưới điện cao thế miền quản lý).

a.   3 TCTĐL miền thống nhất phương án chuyển giao lưới điện 110kV từ 5 Công ty TNHH MTV Điện lực tỉnh/thành phố về các Công ty Lưới điện cao thế miền trình Tập đoàn phê duyệt (theo Quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tổng công ty giai đoạn 2017-2020 của 03 TCTĐL miền): tháng 9/2017.

Thực hiện: Ban TC&NS.

b.  Xây dựng Đề án chi tiết để tiếp nhận và quản lý vận hành lưới điện 110kV từ CTCP Điện lực Khánh Hòa, trình HĐTV thông qua để báo cáo Bộ Công Thương.

Thực hiện:

+    Ban QLV và các Ban liên quan hướng dẫn EVNCPC xây dựng Đề án và thuê tư vấn định giá lại tài sản lưới điện 110kV; thẩm tra, trình HĐTV để báo cáo Bộ Công Thương thông qua phương án chuyển nhượng lưới điện 110kV từ CTCP Điện lực Khánh Hòa cho EVNCPC trước khi thực hiện;

+    EVNCPC xây dựng Đề án tiếp nhận và quản lý vận hành lưới điện 110kV từ CTCP Điện lực Khánh Hòa, báo cáo EVN trong tháng 8/2017;

+    EVNCPC phối hợp với CTCP Điện lực Khánh Hòa thuê tư vấn định giá lại tài sản lưới điện 110kV của CTCP Điện lực Khánh Hòa để làm căn cứ mua bán, chuyển giao về EVNCPC.

8.3.  Xây dựng Đề án Mô hình kinh doanh điện trong thị trường điện bán buôn Việt Nam, trình HĐTV trong tháng 9/2017.

Thực hiện: Ban KD và các Ban liên quan.

9.  Hoàn thiện Đề án đưa các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam theo Quyết định số 168/QĐ-TTg.

Thực hiện: Ban TTĐ và các Ban liên quan, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, Công ty Mua bán điện hoàn thiện Đề án, báo cáo HĐTV trong Quý I/2018 để trình Bộ Công Thương phê duyệt.

10.  Hoàn thiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại các Ban QLDA trong EVN, trình HĐTV trong Quý III/2017.

Thực hiện: Ban TC&NS.

11.  Xây dựng Đề án chuyển đổi, sắp xếp Công ty Mua bán điện phù hợp với mô hình thị trường điện bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam.

Thực hiện:

+    Công ty Mua bán điện xây dựng Đề án, báo cáo EVN trong Quý II/2018;

+    Ban TC&NS và các Ban liên quan thẩm tra Đề án, trình HĐTV EVN trong Quý III/2018.

12.  Kiện toàn, chuyển Trung tâm Viễn thông và Công nghệ thông tin thành Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin (hạch toán phụ thuộc EVN):

12.1.    Quyết định đổi tên Trung tâm Viễn thông và Công nghệ thông tin thành Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh trong tháng 8/2017.

Thực hiện: Ban TC&NS và các Ban liên quan.

12.2.    Xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức của Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin.

Thực hiện:

+    Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin xây dựng Đề án, trình EVN trong Quý III/2017;

+    Ban TC&NS và các Ban liên quan thẩm tra Đề án, trình HĐTV trong Quý IV/2017.

13.  Chỉ đạo bảo đảm tiến độ và chất lượng xây dựng các dự án, công trình điện được giao.

Thực hiện: Ban QLXD và các Ban liên quan.

14.  EVN chịu trách nhiệm đầu tư các dự án nguồn điện mới do Thủ tướng Chính phủ giao để đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện: Ban KH và các Ban liên quan.

15.  Tập trung thực hiện tái cơ cấu quản trị doanh nghiệp theo các nội dung trong Quyết định 852.

15.1.    Hoàn thiện thể chế quản lý: hoàn thành toàn bộ công tác rà soát, sửa đổi hệ thống Quy chế quản lý nội bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam phù hợp với Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVN, Nghị định về Quy chế Quản lý tài chính của EVN và các quy định của pháp luật hiện hành trong Quý III/2017.

Thực hiện: Các Ban theo phân công.

15.2.    Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý, điều hành:

a.   Nghiên cứu, kiện toàn tổ chức quản lý, điều hành của Công ty mẹ EVN, trình HĐTV phê duyệt trong tháng 10/2017.

Thực hiện: Ban TC&NS.

b.  Nghiên cứu, kiện toàn tổ chức quản lý, điều hành của Công ty mẹ các Tổng công ty và các công ty con, trình HĐTV phê duyệt trong tháng 10/2017.

Thực hiện:

+    Các Tổng công ty thuộc EVN nghiên cứu, báo cáo EVN trong tháng 9/2017.

+    Ban TC&NS chủ trì thẩm tra, trình HĐTV trong tháng 10/2017.

15.3.    Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, kế toán; quản lý triệt để tài sản, nguồn vốn và đảm bảo cân đối dòng tiền. Tăng cường thực hành tiết kiệm, quản lý chặt chẽ chi phí, nhất là chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí gián tiếp, phấn đấu hạ giá thành sản phẩm và minh bạch chi phí đầu vào:

a.   Báo cáo tính toán cân đối tài chính EVN đến năm 2030 và các Tổng công ty cân đối tài chính đến năm 2030, trình HĐTV phê duyệt báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý III/2017.

Thực hiện: Ban TCKT và các Ban liên quan.

b.  Triển khai thực hiện Chương trình tổng thể của EVN về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và giai đoạn 2016 - 2020.

Thực hiện:

+    Các đơn vị thành viên của EVN xây dựng Chương trình trên cơ sở Quyết định số 408/QĐ-EVN ngày 24/4/2017 của EVN về việc ban hành Chương trình tổng thể của EVN về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và giai đoạn 2016-2020 và triển khai thực hiện; định kỳ hàng năm báo cáo EVN kết quả thực hiện.

+    Ban KH chủ trì kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện.

15.4.    Quản lý sử dụng lao động hiệu quả, cải cách cơ chế tiền lương; sắp xếp, tinh giản biên chế lao động nhất là đội ngũ quản lý và ở các khâu truyền tải, phân phối điện.

Xây dựng cơ chế quản lý lao động, cải cách cơ chế tiền lương, trình HĐTV thông qua để báo cáo Bộ LĐTB&XH trong tháng 12/2017.

Thực hiện: Ban TC&NS.

15.5.    Phát triển và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gồm nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân lực cho quản lý kỹ thuật - vận hành:

Tổng kết công tác đào tạo theo các Nghị quyết của HĐTV; đề xuất, kiến nghị hoặc hiệu chỉnh bổ sung, đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29/NQ-HĐTV ngày 25/01/2017 về Kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020, dự kiến đến 2030, trình HĐTV trong Quý III/2017.

Thực hiện: Ban TC&NS

15.6.    Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động trong toàn Tập đoàn:

a.   Lập kế hoạch triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, thay thế các thiết bị, công nghệ tiêu thụ nhiều năng lượng và ảnh hưởng đến môi trường: tháng 10/2017.

Thực hiện: Ban KHCN&MT và các Ban liên quan.

b.  Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ lò hơi USC cho dự án nhiệt điện than mới và đề xuất lộ trình thực hiện, báo cáo HĐTV trong Quý IV/2017

Thực hiện: Ban ĐT và các Ban liên quan.

c.   Tính toán/ nâng cao ổn định cho Hệ thống điện Quốc gia trong giai đoạn 2017 - 2030.

Thực hiện: Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia báo cáo sơ bộ tính toán ổn định hệ thống điện Quốc gia trong giai đoạn 2017 - 2030; Xây dựng chương trình đào tạo chuyên đề nâng cao ổn định Hệ thống điện và thực hiện các chương trình đào tạo trong nước trong năm 2017, báo cáo EVN trong Quý IV/2017.

d.  Triển khai Cổng thông tin tích hợp hỗ trợ quản lý, điều hành doanh nghiệp Intranet/Enterprise Portal, đảm bảo 100% báo cáo quản trị, quản lý kỹ thuật, kinh doanh được thực hiện trực tuyến qua phần mềm quản lý (bao gồm cả các ứng dụng mobile): hoàn thành trong Quý IV/2017.

Thực hiện: Ban VT&CNTT.

e.   Hoàn thiện, triển khai áp dụng hệ thống Quản lý kỹ thuật và vận hành nhà máy điện, lưới điện tại tất cả các nhà máy điện của EVN, các EVNGENCO, các TCTĐL và EVNNPT trong Quý III/2017.

Thực hiện: Ban VT&CNTT và các Ban/đơn vị liên quan.

f.    Triển khai các giải pháp nâng cao độ tin cậy, ổn định và hiệu suất vận hành nhà máy nhiệt điện than theo Đề án nâng cao độ tin cậy, hiệu suất vận hành các nhà máy nhiệt điện than trong Quý IV/2017.

Thực hiện: Ban KT-SX.

g.   Triển khai các giải pháp về lưới điện thông minh theo lộ trình phát triển lưới điện thông minh:

Thực hiện: Ban KT-SX, EVNNPT, các TCTĐL.

h.  Tăng cường ứng dụng sửa chữa không cắt điện (hotline).

Thực hiện: các TCTĐL, EVNNPT.

i.     Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ phát điện bằng sóng biển cho các đảo xa, đề xuất lộ trình triển khai, báo cáo HĐTV trong Quý IV/2017.

Thực hiện: Ban CL.

j.     Nghiên cứu quy mô, công nghệ thiết bị tích trữ năng lượng phù hợp chương trình phát triển năng lượng tái tạo đến 2030, báo cáo HĐTV trong Quý IV/2017.

Thực hiện: Ban CL.

k.       Triển khai, nhân rộng phần mềm Quản lý dự án đầu tư xây dựng tại EVN, các EVNGENCO, các nhà máy điện, các TCTĐL, EVNNPT, các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, hoàn thành trong Quý IV/2017.

Thực hiện: Ban VT&CNTT và các đơn vị.

l.     Cung cấp 100% các dịch vụ điện trực tuyến trong Quý IV/2017.

Thực hiện: Ban KD và các đơn vị.

m.    Ứng dụng các thiết bị điện tử và phần mềm trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, hoàn thành trong Quý IV/2017.

Thực hiện: Ban KD và các TCTĐL.

n.  Triển khai cung cấp dịch vụ thanh toán tiền điện trực tuyến trên Website chăm sóc khách hàng của 5 TCTĐL trong Quý IV/2017.

Thực hiện: Ban KD và các TCTĐL.

o.  Sử dụng báo cáo điện tử và chữ ký điện tử trong các giao dịch nội bộ: Áp dụng báo cáo điện tử, chữ ký điện tử cho 100% các hoạt động giao dịch nội bộ.

Thực hiện: Ban VT&CNTT, KD và các đơn vị.

15.7.    Tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư, đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Thực hiện: Ban QLXD và các Ban liên quan.

15.8.    Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; phòng chống tham nhũng.

Thực hiện: Ban TTBV.

15.9.    Xây dựng kế hoạch và nội dung kiểm soát nội bộ, kiểm tra giám sát hàng năm, trình HĐTV phê duyệt.

Thực hiện: Ban KTGS.

15.10.    Rà soát, xây dựng kế hoạch, phương án và tổ chức thực hiện xử lý các dự án, doanh nghiệp yếu kém thua lỗ thuộc EVN.

a.   Rà soát, báo cáo tình hình thực hiện các dự án, các công ty cổ phần có vốn góp của EVN và các tổng công ty, các giải pháp đảm bảo hiệu quả, trình HĐTV.

Thực hiện:

+    Người đại diện của EVN và các Tổng công ty rà soát, báo cáo trong tháng 10/2017.

+    Ban QLV và các Ban liên quan tổng hợp, thẩm tra, báo cáo HĐTV trong tháng 12/2017.

b.  Rà soát, báo cáo tình hình thực hiện các dự án, các công ty TNHH MTV do EVN và các Tổng công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ, các giải pháp đảm bảo hiệu quả, trình HĐTV trong tháng 11/2017.

Thực hiện:

+    Người đại diện của EVN và các Tổng công ty rà soát, báo cáo trong tháng 10/2017.

+    Ban KTGS và các Ban liên quan tổng hợp, thẩm tra, báo cáo HĐTV trong tháng 12/2017.

15.11.    Đẩy mạnh triển khai công tác cải cách hành chính trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Thực hiện: Ban PC, các Ban liên quan, các đơn vị thành viên.

15.12.    Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

a.   Lập kế hoạch phát triển doanh nghiệp điện tử Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, trình HĐTV trong tháng 10/2017

Thực hiện: Ban VT&CNTT.

b.  Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển Văn phòng điện tử trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Thực hiện: VP.

15.13.    Nghiên cứu kiện toàn mô hình quản trị công ty đại chúng trong EVN theo các quy định của pháp luật, đề xuất phương án kiện toàn trong Đại hội đồng cổ đông gần nhất của công ty đại chúng, báo cáo HĐTV trong Quý III/2017.

Thực hiện: Ban QLV và các Ban liên quan.

15.14.    Phân tích, dự báo tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình sản xuất - kinh doanh - tài chính của ngành điện Việt Nam và EVN”, báo cáo HĐTV hàng tháng.

Thực hiện: Ban CL.

15.15.    Nghiên cứu Chiến lược/định hướng mua bán điện với nước ngoài, trình HĐTV trong tháng 9/2017.

Thực hiện: Ban CL.

15.16.    Xây dựng Chiến lược phát triển EVN đến năm 2025, định hướng đến năm 2040, trình HĐTV trong vòng 3 tháng kể từ ngày Thủ tướng phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Điện Việt Nam.

Thực hiện: Ban CL.

15.17.    Xây dựng báo cáo tổng thể mô hình vận hành thị trường điện trên thế giới, báo cáo HĐTV trong tháng 11/2017.

Thực hiện: Ban CL.

15.18.    Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc của người đứng đầu đơn vị, trình HĐTV trong tháng 9/2017.

Thực hiện: Ban TC&NS.

15.19.    Các nhiệm vụ khác.

Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác về quản trị doanh nghiệp theo phân công tại các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch của EVN đã ban hành.

Thực hiện: các Ban EVN và các đơn vị thành viên.

16.  Thực hiện thủ tục để chuyển giao Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 từ EVN về EVNGENCO 1:

16.1.    Làm việc với Bộ Tài chính, JICA để thống nhất việc chuyển giao Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 từ EVN về EVNGENCO 1: tháng 8/2017.

Thực hiện: Ban TCKT, QHQT.

16.2.    Thực hiện thủ tục để chuyển giao Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 từ EVN về EVNGENCO 1 trong tháng 11/2017:

Thực hiện: Ban TC&NS và các Ban liên quan, EVNGENCO 1, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1, Ban Quản lý dự án nhiệt điện 2.

17.  Đối với các dự án nguồn điện do EVN làm chủ đầu tư đang xây dựng, EVN thành lập các công ty phát điện hạch toán phụ thuộc để quản lý vận hành các nhà máy điện sau khi dự án hoàn thành sẽ tiến hành cổ phần hóa các công ty theo quy định của pháp luật:

Xây dựng đề án thành lập các công ty quản lý vận hành các nhà máy điện cụ thể đối với từng dự án, trình HĐTV phê duyệt trong tháng 9/2017.

Thực hiện: Ban TC&NS.

18.  Tham gia với Bộ Công Thương nghiên cứu phương án cổ phần hóa Công ty Thủy điện Tuyên Quang (trong đó nhà nước nắm cổ phần chi phối), báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 150/TB-VPCP ngày 21/3/2017 của Văn phòng Chính phủ:

Báo cáo, giải trình theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương và các Bộ ngành liên quan về tổ chức hoạt động và cổ phần hóa Công ty thủy điện Tuyên Quang.

Thực hiện: Ban QLV và các Ban liên quan.

19.  Chấm dứt hoạt động Ban QLDA thủy điện 4.

19.1.    Hoàn thành xử lý tài chính sau quyết toán các dự án thủy điện Sê San 3, Sê San 4, Pleikrông trong tháng 8/2017.

Thực hiện: Ban TCKT, Ban QLDA thủy điện 4, Công ty Thủy điện Ialy.

19.2.    Thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của Ban QLDA thủy điện 4 trong tháng 9/2017.

Thực hiện: Ban TC&NS và các Ban liên quan, Ban QLDA thủy điện 4, Công ty Thủy điện Ialy.

20.  Đổi tên Ban Quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi tên theo quy định.

20.1.    Rà soát các hợp đồng, cam kết, biên bản ghi nhớ ký giữa Ban QLDA điện hạt nhân Ninh Thuận với các đối tác và báo cáo HĐTV thời điểm thực hiện đổi tên Ban QLDA điện hạt nhân Ninh Thuận để không ảnh hưởng đến việc thực hiện và/hoặc thanh lý các hợp đồng, cam kết, biên bản ghi nhớ: trong Quý III/2017.

Thực hiện: Ban PC và các Ban liên quan, Ban QLDA điện hạt nhân Ninh Thuận.

20.2.    Thực hiện thủ tục đổi tên Ban QLDA điện hạt nhân Ninh Thuận sau khi HĐTV phê duyệt.

Thực hiện: Ban TC&NS.

21.  Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của EVN theo phê duyệt tại Quyết định 852 trong tháng 8/2017.

Thực hiện: Ban TC&NS.

22.  Nghiên cứu phương án sắp xếp, tổ chức lại hoạt động của Khách sạn Sê San thuộc Công ty Phát triển thủy điện Sê San phù hợp với ngành nghề kinh doanh của EVN, báo cáo HĐTV EVN trong năm 2017.

Thực hiện: Ban TC&NS, Công ty Phát triển thủy điện Sê San.

23.  Định kỳ hàng quý báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp kết quả thực hiện Đề án.

Thực hiện: Ban TC&NS.

24.  Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp của EVN giai đoạn 2017-2020 của các Ban/đơn vị; định kỳ hàng quý hoặc đột xuất (theo yêu cầu, hoặc khi có tình huống bất thường) báo cáo Ban ĐM&PTDN EVN và HĐTV EVN tình hình thực hiện Đề án.

Thực hiện: Ban TC&NS, CL.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1.   Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Chánh Văn phòng, các Trưởng Ban Tập đoàn, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tập đoàn có trách nhiệm tổ chức thực hiện những nhiệm vụ và nội dung công tác được giao theo phân công tại mục II, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

2.   Ban Tổ chức và Nhân sự chủ trì làm đầu mối kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch đã đề ra; báo cáo lãnh đạo Tập đoàn hàng quý theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/7/2017.

Xem và tải văn bản tại đây

Phòng Thanh tra - Pháp chế