Mức lương tối thiểu vùng, mức lương cơ sở năm 2017

Thứ hai, 23/1/2017 | 10:22 GMT+7

1. Mức lương tối thiểu vùng năm 2017:

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, theo đó kể từ ngày 01/01/2017 mức lương tối thiểu vùng mới áp dụng đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp cao hơn mức lương hiện nay từ 180.000 - 250.000 đồng/tháng, cụ thể như sau:

- Mức 3.750.000 đồng/tháng, áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I (quy định cũ: 3.500.000 đồng/tháng);

- Mức 3.320.000 đồng/tháng, áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II (quy định cũ: 3.100.000 đồng/tháng);

- Mức 2.900.000 đồng/tháng, áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III (quy định cũ: 2.700.000 đồng/tháng);

- Mức 2.580.000 đồng/tháng, áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV (quy định cũ: 2.400.000 đồng/tháng);

- Địa bàn vùng I, vùng II, vùng III, vùng IV được quy định tại phụ lục ban hành kèm Nghị định.

  • Ngày ban hành: 14/11/2016.
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017.
  • Thay thế cho: Nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Xem và tải văn bản tại đây

 2. Mức lương cơ sở năm 2017:

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, theo đó:

Từ ngày 01/01 đến ngày 30/6/2017, mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở Trung ương, ở cấp tỉnh , ở cấp huyện, ở cấp xã, ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang là 1.210.000 đồng/tháng.

  • Ngày ban hành: 26/5/2016.
  • Ngày có hiệu lực: 15/7/2016.
  • Thay thế cho:

- Nghị định 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

- Nghị định 17/2015/NĐ-CP  ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2016.

          Xem và tải văn bản tại đây

          Từ ngày 01/7/2017 trở đi, mức lương cơ sở tăng lên 1.300.000 đồng/tháng (tăng 90.000 đồng/tháng).

          Theo Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội về dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2017.

  • Ngày ban hành: 11/11/2016.

          Xem và tải văn bản tại đây

Phòng Thanh tra - Pháp chế