Một số kết quả nổi bật trong công tác Cải cách hành chính của Công ty năm 2015

Thứ năm, 21/1/2016 | 08:50 GMT+7

Ngày 15/01/2016 vừa qua, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 của Công ty, Giám đốc Công ty đã trao các quyết định khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có nhiều thành tích trong công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2015 của Công ty.

Về công tác cải cách thể chế

Trong năm 2015, Công ty đã biên soạn mới 08/05 tài liệu quản lý nội bộ của Công ty (TLQLNB), vượt 03 tài liệu; Sửa đổi, bổ sung 28/17 TLQLNB, vượt 09 tài liệu; Rà soát 14/11 TLQLNB, vượt 03 tài liệu so với kế hoạch đầu năm đề ra; Thẩm định về mặt pháp lý 26 TLQLNB.

Về nâng cao chất lượng đội ngũ CBCNV

Đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho 832 lượt người; Tổng chi phí cho công tác đào tạo đạt 1.378 triệu đồng.

Về cải cách thủ tục hành chính

Đã thực hiện mẫu hóa, số liệu hóa các báo cáo định kỳ tuần, tháng, 6 tháng, năm của Công ty và các đơn vị trực thuộc trong Công ty; Thực hiện đăng tải các thủ tục hành chính lên website Công ty để hướng dẫn cho CBCNV trong Công ty trình tự thực hiện, căn cứ pháp lý và thời gian giải quyết xong các thủ tục.

Đã thẩm định, phê duyệt, công nhận 67/88 ý tưởng của CBCNV trong công tác quản lý và cải cách hành chính. Trong đó có nhiều ý tưởng được Giám đốc và Ban chỉ đạo CCHC Công ty đánh giá cao, mang lại hiệu quả thiết thực. Điển hình là các ý tưởng “Thiết lập chiến lược Công ty” của Phòng Kế hoạch - Vật tư; “Phân cấp, ủy quyền thực hiện công việc tại các đơn vị”; “Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và công cụ cải tiến năng suất Kaizen-5S trong công tác quản lý, điều hành của Công ty”; “Áp dụng phương pháp Quản trị công việc theo mục tiêu (MBO-Management by Objectives) và Quản trị hiệu quả làm việc (PMP-Performance Management Process) trong hoạt động sản xuất của Công ty” của chị Nguyễn Thị Thu Hà; “Cập nhật, đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu quản lý nội bộ của EVN, tài liệu quản lý nội bộ, hồ sơ pháp lý; tài liệu kỹ thuật, quy trình vận hành... của Công ty lên ổ đĩa dùng chung” của Phòng Thanh tra - Pháp chế và Phòng Kỹ thuật; “Trang bị dịch vụ cung cấp văn bản pháp luật trực tuyến cho Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo đơn vị” của anh Huỳnh Thế Nhân…

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin: đã áp dụng tiếp nhận văn bản đến và giải quyết công việc trên phần mềm E-Office, tiết kiệm đáng kể về thời gian, chi phí in ấn.

Trong công tác tài chính kế toán, quản lý vật tư, quản lý tài sản cố định: áp dụng phần mềm FMIS; việc kê khai thuế được thực hiện trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.

Trong công tác quản lý nhân sự: áp dụng phần mềm “Quản lý nguồn nhân lực HRMS”.

Trong công tác quản lý kỹ thuật: áp dụng phần mềm “Quản lý kỹ thuật”.

Việc trao đổi, phối hợp trong công việc của các đơn vị và CBCNV được thực hiện chủ yếu thông qua thư điện tử.

Luôn duy trì và áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và công cụ cải tiến năng suất Kaizen/5S.

Về thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí quản lý

Trong năm 2015, Công ty đã chủ động trong việc thực hiện tối ưu hóa chi phí, các đơn vị trong Công ty đã hoàn thành việc lập kế hoạch tài chính, chi phí năm 2015 theo từng tháng, quý, năm; triển khai thực hiện đúng kế hoạch. Kết quả thực hiện năm 2015: tiết kiệm chi phí vật liệu, dịch vụ mua ngoài được 02 tỷ, đạt 6,6%; tiết kiệm chi phí sửa chữa lớn được 04 tỷ, đạt 12%.

Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong thời gian tới, trong triển khai nhiệm vụ năm 2016, Giám đốc Công ty tiếp tục xác định công tác CCHC là một trong trong những nhiệm vụ trọng tâm để vận hành Chiến lược Công ty một cách bền vững.

Giám đốc Công ty đã chỉ đạo các đơn vị cần xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch CCHC đề ra, trong đó tập trung một số nội dung:

- Tham mưu ban hành kịp thời, có chất lượng các văn bản pháp lý của Công ty trong các lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là trong việc hướng dẫn thực hiện các chế độ đối với người lao động, công tác an toàn - vệ sinh lao động, công tác tài chính, quản lý vật tư, quản lý hợp đồng….

- Triển khai thực hiện tốt chương trình tối ưu hóa chi phí hàng năm; Đề án nâng cao năng suất hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động; Chủ đề 2016 của EVN “Nâng cao năng lực quản trị”…

- Tiếp tục cập nhật đầy đủ thủ tục hành chính hiện hành của Công ty phục vụ CBCNV một cách nhanh chóng, thuận tiện.

- Xây dựng và đưa hệ thống KPI theo tư duy thẻ điểm cân bằng vào vận hành.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu của Công ty ở các lĩnh vực: Nhân sự, thiết bị, tài chính.

- Đưa vào khai thác có hiệu quả các phần mềm Quản lý kỹ thuật, Quản lý văn bản - công việc; Quản lý hợp đồng, vật tư, tài chính ở cấp độ Công ty.

- Đẩy mạnh sử dụng văn bản điện tử; nâng cao hiệu quả của website Công ty cũng như lợi thế của mạng LAN Công ty.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng về công tác cải cách hành chính.

Một số hình ảnh hoạt động trong công tác CCHC năm 2015:

        

Ban chỉ đạo họp thẩm định các ý tưởng CCHC năm 2015 vào ngày 13/01/2016

Giám đốc Công ty trao chứng nhận ý tưởng trong công tác quản lý và CCHC cho CBCNV tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 - ngày 15/01/2016

Nguyễn Viết Toại