09 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2018 và văn bản hướng dẫn

Thứ năm, 12/7/2018 | 11:05 GMT+7

 

 

STT

Luật có hiệu lực từ 01/7/2018

Văn bản hướng dẫn

1

Luật Quản lý nợ công 2017

(thay thế Luật Quản lý nợ công 2009)

1. Nghị định về nghiệp vụ quản lý nợ công

2. Nghị định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch công cụ nợ của Chính phủ

3. Nghị định về quản lý cấp và bảo lãnh Chính phủ

4. Nghị định về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ

5. Nghị định quy định về quản lý Quỹ Tích lũy trả nợ

6. Nghị định về quản lý nợ chính quyền địa phương

7. Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 16/2016/NĐ-CP.

2

Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài sửa đổi 2017

1. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

3

Luật Cảnh vệ 2017

(thay thế Pháp lệnh cảnh vệ năm 2005)

1. Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ

2. Thông tư quy định tổ chức, biên chế, chức danh, trang bị của lực lượng cảnh vệ thuộc Bộ Quốc phòng

3. Thông tư quy định về giấy bảo vệ đặc biệt

4. Thông tư quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị cho Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

5. Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ

4

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017

(thay thế Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2013)

1. Nghị định 79/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

2. Nghị định 71/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

3. Thông tư 16/2018/TT-BCA hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

4. Thông tư 17/2018/TT-BCA quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

5. Thông tư quy định việc trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

6. Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật kho bảo quản vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

7. Thông tư hướng dẫn về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương

5

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017

(thay thế Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009)

1. Nghị định 68/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

2. Thông tư 04/2018/TT-BTP về biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước

6

Luật Chuyển giao công nghệ 2017

(thay thế Luật Chuyển giao công nghệ 2006)

1. Nghị định 76/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chuyển giao công nghệ

2. Nghị định 83/2018/NĐ-CP về hoạt động khuyến nông

7

Luật Thủy lợi 2017

(thay thế Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi năm 2001) 

1. Nghị định 67/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy lợi

2. Nghị định 77/2018/NĐ-CP quy định về hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

8

Luật Đường sắt 2017

(thay thế Luật Đường sắt 2005)

1. Thông tư 09/2018/TT-BGTVT quy định về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia

2. Thông tư 11/2018/TT-BGTVT quy định về cầu chung, giao thông trên khu vực cầu chung

3. Thông tư 16/2018/TT-BGTVT quy định về quản lý, bảo trì công trình đường sắt quốc gia

4. Nghị định 56/2018/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt

5. Thông tư 19/2018/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn Đăng kiểm viên đường sắt và yêu cầu đối với cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức đăng kiểm đường sắt

6. Thông tư 20/2018/TT-BGTVT quy định về thông tin, chỉ dẫn, trang thiết bị phục vụ khách hàng, thiết bị an toàn trên phương tiện giao thông đường sắt

7. Thông tư 21/2018/TT-BGTVT quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt

8. Thông tư 22/2018/TT-BGTVT quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia

9. Thông tư 12/2018/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu

10. Thông tư 23/2018/TT-BGTVT quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt và phân tích, thống kê báo cáo về sự cố, tai nạn giao thông đường sắt

11. Thông tư 24/2018/TT-BGTVT quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt

12. Nghị định 65/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đường sắt

13. Thông tư 25/2018/TT-BGTVT quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt

14. Thông tư 26/2018/TT-BGTVT quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện kết nối ray đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia; kết nối ray các tuyến đường sắt đô thị

15. Thông tư 27/2018/TT-BGTVT quy định về xây dựng, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ trên đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị chạy chung với đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng

16. Thông tư 29/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

17. Nghị định 75/2018/NĐ-CP quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trang phục, phù hiệu của lực lượng bảo vệ trên tàu

18. Thông tư quy định giá sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước đầu tư

19. Thông tư quy định về trình tự, nội dung kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm và điều tra xác minh, giải quyết tai nạn giao thông đường sắt

20. Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chạy tàu và công tác dồn; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt

21. Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấp kỹ thuật ga đường sắt

22. Thông tư 31/2018/TT-BGTVT quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị

23. Thông tư 33/2018/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt

24. Thông tư 28/2018/TT-BGTVT quy định về kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang, cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới tại điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt

25. Thông tư quy định về đường ngang, cầu chung và cấp Giấy phép liên quan đến hoạt động xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt 

26. Thông tư 29/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

28. Thông tư quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của đăng kiểm viên phương tiện giao thông đường sắt 

9

Luật tiếp cận thông tin 2016

Nghị định 13/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật tiếp cận thông tin

Phòng Thanh tra - Pháp chế