Thủ tục hành chính

Thủ tục lập biên bản tiêu hủy tài liệu lưu trữ

Trình tự thực hiện

Bước 1. Hội đồng xác định giá trị tài liệu xem xét mục lục hồ sơ tài liệu giữ lại bảo quản, danh mục tài liệu hết giá trị để tiêu hủy và kiểm tra thực tế tài liệu; Hội đồng thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số.

Bước 2. Hội đồng thông qua biên bản, trình Giám đốc Công ty quyết định.

 Cách thực hiện

Đơn vị/cá nhân giao nộp hồ sơ, tài liệu có giá trị lưu trữ vào lưu trữ của Công ty điền các thông tin theo các mẫu trên; bên giao, bên nhận ký xác nhận.

Thành phần/số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

     + Mục lục hồ sơ, tài liệu giữ lại bảo quản;

     + Danh mục tài liệu hết giá trị để tiêu hủy;

     + Kèm theo hồ sơ, tài liệu tiêu hủy.

     - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không có

Căn cứ pháp lý

Quy định công tác văn thư, lưu trữ

Biểu mẫu

1. Biên bản tiêu hủy tài liệu lưu trữ.

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 12/05/2016 09:07
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video