Thủ tục hành chính

Thủ tục lập Biên bản kiểm nghiệm - nghiệm thu hàng hóa

 

Trình tự thực hiện

Bước 1. Người được giao nhiệm vụ mua sắm điền các thông tin theo mẫu BM.QyĐ.007.02.P6.

Bước 2. Người được giao nhiệm vụ mua sắm, đại diện bên giao hàng/bên bán ký xác nhận.

Bước 3. Trình Hội đồng kiểm nghiệm hàng hóa duyệt kiểm nghiệm - nghiệm thu.

Cách thực hiện

Người được giao nhiệm vụ mua sắm điền các thông tin theo mẫu trên, chuyển đại diện bên giao hàng ký xác nhận, trình Hội đồng kiểm nghiệm hàng hóa phê duyệt kiểm nghiệm - nghiệm thu.

Thành phần/số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Biên bản kiểm nghiệm - nghiệm thu hàng hóa.

- Số lượng hồ sơ: 06 bản.

Thời hạn giải quyết

Không có

Căn cứ pháp lý

Quy định về công tác lựa chọn nhà thầu

Biểu mẫu

1. Biên bản kiểm nghiệm - nghiệm thu hàng hóa.

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 12/05/2016 08:14
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video