Thủ tục hành chính

Thủ tục kê khai tài sản thu nhập

Trình tự thực hiện

Bước 1. Người có nghĩa vụ kê khai thực hiện kê khai theo mẫu, ký xác nhận (trừ trường hợp Phòng Tổ chức - Nhân sự có hướng dẫn riêng).

Bước 2. Nộp Bản kê khai cho Phòng Tổ chức - Nhân sự.

Bước 3. Phòng Tổ chức - Nhân sự ký nhận bản kê khai.

Cách thực hiện

Người có nghĩa vụ kê khai tiến hành kê khai và nộp Bản kê khai cho Phòng Tổ chức - Nhân sự.

Thành phần/số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

     + Bản kê khai tài sản thu nhập.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Thời gian kê khai chậm nhất là ngày 30/11 hàng năm; việc kê khai tài sản, thu nhập phải hoàn thành chậm nhất là ngày 31/12 hàng năm. Việc giao nhận bản kê khai phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/3 của năm sau.

Căn cứ pháp lý

Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

Biểu mẫu

1. Bản kê khai tài sản thu nhập (Phụ lục II kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP).

2. Hướng dẫn kê khai tài sản thu nhập (Phụ lục III kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP).

TAGS:
Tác giả: Phòng Thanh tra - Pháp chế ; xuất bản: 21/03/2016 01:25
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video