Tin Công ty

Thông báo Về việc lựa chọn nhà thầu dịch vụ bán đấu giá tài sản

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn nhà thầu dịch vụ bán đấu giá tài sản

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/11/2016,

Công ty phát triển thuỷ điện Sê San thông báo công khai về việc lựa chọn nhà thầu dịch vụ bán đấu giá tài sản với các nội dung chính sau đây:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

- Tên của người có tài sản đấu giá: Công ty phát triển thuỷ điện Sê San- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Địa chỉ của người có tài sản đấu giá: số 114 Lê Duẩn, tỉnh Pleiku, tỉnh Gia Lai.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

- Tên tài sản, số lượng tài sản: Các vật tư thiết bị tồn kho không có nhu cầu sử dụng cần thanh xử lý. Chi tiết như phụ lục kèm theo.

- Chất lượng tài sản: Hàng hoá cần bán đấu giá là các VTTB dự phòng nhà máy thuỷ điện chưa qua sử dụng.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 422.170.320 đồng (bốn trăm hai mươi hai triệu một trăm bảy mươi ngàn ba trăm hai mươi đồng).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm:

a) Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá.

b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Đáp ứng yêu cầu của Bản yêu cầu báo giá.

d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản là thấp nhất và phù hợp với quy định tại Điều 3, Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính về việc Quy định khung thù lao dịch vụ bán đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản.

đ) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố.

e) Các tiêu chí khác: Đáp ứng các yêu cầu của Bản yêu cầu báo giá được phát hành để lựa chọn nhà thầu dịch vụ đấu giá theo hình thức chào hàng canh tranh rút gọn. Thông báo mời chào giá sẽ được đăng trên Báo đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Hạn chót nộp Bản chào giá (thời điểm đóng thầu): 09 giờ 30, ngày 05 tháng 02 năm 2018.

- Địa điểm nộp Bản chào giá: Công ty Phát triển Thủy điện Sê San (số 114 Lê Duẩn, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai; Điện thoại: 0269.2225761; Fax: 0269.2222369)

1. Thông báo

2. Phụ lục

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 24/01/2018 10:44
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video