Đảng, Đoàn thể

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

“ Mục đích thi đua ái quốc là gì?

                   Diệt giặc đói khổ,

                   Diệt giặc dốt nát,

                   Diệt giặc ngoại xâm.

          Cách làm là dựa vào:

                   Lực lượng của dân

                   Tinh thần của dân, để gây:

                             Hạnh phúc cho dân. 

          Vì vậy bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua. 

          Làm cho mau

          Làm cho tốt

          Làm cho nhiều. 

          Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ đấu tranh trên mọi mặt trận: quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa. Thực hiện khẩu hiệu: 

                   Toàn dân kháng chiến

                   Toàn diện kháng chiến

                   Trong cuộc thi đua ái quốc, chúng ta

                   Vừa kháng chiến

                   Vừa kiến quốc.

          Kết quả đầu tiên của thi đua ái quốc là:

                   Toàn dân đủ ăn đủ mặc.

                   Toàn dân sẽ biết đọc biết viết

                   Toàn bộ đội sẽ đầy đủ lương thực, khí giới, để giết giặc ngoại xâm.

                   Toàn quốc sẽ thống nhất độc lập hoàn toàn.

          Thế là chúng ta thực hiện:

                   Dân tộc độc lập.

                   Dân quyền tự do.

                   Dân sinh hạnh phúc.

          Ba chủ nghĩa mà nhà đại cách mạng Tôn Văn đã nêu ra.

          Để đi đến kết quả tốt đẹp đó, tôi xin:

                   Các cụ phụ lão thi đua đốc thúc con cháu hăng hái tham gia mọi công việc;

                   Các cháu nhi đồng thi đua học hành và giúp việc người lớn;

                   Đồng bào công thương thi đua mở mang doanh nghiệp;

                   Đồng bào công nông thi đua sản xuất;

                   Đồng bào trí thức và chuyên môn thi đua sáng tác và phát minh;

                   Nhân viên Chính phủ thi đua tận tụy làm việc phụng sự nhân dân;

                   Bộ đội và dân quân thi đua giết cho nhiều giặc, đoạt cho nhiều súng.

          Nói tóm lại, ai cũng thi đua, ai cũng tham gia kháng chiến và kiến quốc. Phong trào sôi nổi, thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân, và sẽ giúp ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng. 

          Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc ta, với lòng yêu nước và chí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta, chẳng những chúng ta có thể thắng lợi, mà chúng ta nhất định thắng lợi trong thi đua ái quốc.

           Hỡi toàn thể đồng bào!

          Hỡi toàn thể chiến sĩ!

          Tiến lên!

                                                                             Ngày 11 tháng 6 năm 1948

                                                                                      "Hồ Chí Minh”

TAGS:
Tác giả: Nguyễn Viết Toại - Sưu tầm ; xuất bản: 25/05/2018 08:43
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video