Đảng, Đoàn thể

Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Trong hai ngày 26 và 27/12/2017, Đảng ủy Công ty Phát triển thủy điện Sê San tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 - BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Toàn cảnh Hội nghị (ảnh: Thiện Chiến)

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh Văn Nhẫn - Giám đốc Công ty, các đồng chí Nguyễn Đăng Hà, Nguyễn Minh Khứ, Phó Giám đốc Công ty và 155/183 cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty, đạt tỷ lệ 85%.

Đồng chí Nguyễn Đăng Hà  - Bí thư Đảng ủy  Công ty là báo cáo viên trực tiếp truyền đạt nội dung các Nghị quyết đến toàn thể Hội nghị.

Theo đó, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII họp từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 10 năm 2017 tại Hà Nội, Hội nghị TW6 đã thành công tốt đẹp và đã thông qua, ban hành được những nghị quyết, kết luận quan trọng.

Bốn nghị quyết được tổ chức quán triệt, học tập, nghiên cứu đến toàn thể đảng viên và người lao động đợt này gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Đồng chí Nguyễn Đăng Hà - Bí thư Đảng ủy Công ty trực tiếp truyền đạt các nghị quyết tại Hội nghị (ảnh Thiện Chiến)

Cán bộ, đảng viên và người lao động sau khi được học tập, quán triệt các nghị quyết đã tham gia thảo luận và viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp. Đặc biệt là kiến nghị về các biện pháp thực hiện của cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

 

TAGS:
Tác giả: Nguyễn Đức Toàn ; xuất bản: 28/12/2017 08:11
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video