Đảng, Đoàn thể

Đề xuất nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ

Chi bộ Đảng là nơi trực tiếp quản lý, giáo dục, kiểm tra, giám sát và lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Chi bộ và nhiệm vụ của Đảng ủy, Công ty giao.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và của các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy đã có sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động. Công tác kiểm tra, giám sát có sự đổi mới; hình thức và phương pháp kiểm tra, giám sát được vận dụng phù hợp với đặc điểm tình hình của chi bộ. Do đó, đã góp phần nâng cao năng lực chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ trực thuộc vẫn còn hạn chế, chất lượng, hiệu quả chưa cao. Cụ thể:

- Có chi bộ chưa xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm.

- Nội dung kiểm tra, giám sát còn dàn trải, chưa trọng tâm, trọng điểm.

- Chưa coi trọng kiểm tra, giám sát việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định của Đảng, của cấp ủy cấp trên và cấp mình, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

- Có chi bộ chưa phân công chi ủy viên làm công tác kiểm tra của chi bộ.

- Việc thực hiện nguyên tắc, thẩm quyền, hình thức, phương pháp, quy trình, thủ tục kiểm tra, giám sát ở nhiều chi bộ chưa đúng, nhất là về quy trình, thủ tục.

- Kết luận kiểm tra, giám sát chất lượng chưa cao, chưa chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, yêu cầu đối với đảng viên được kiểm tra, giám sát. Việc lập và lưu trữ hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát chưa theo quy định.

* Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm

- Nhận thức của một số chi ủy, bí thư chi bộ về công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ có lúc chưa đúng mức, còn đơn giản, nhất là đối với các chi bộ có số lượng đảng viên ít.

- Các đồng chí chi ủy viên là kiêm nhiệm, bận công việc chuyên môn, có ảnh hưởng và khó khăn nhất định về thời gian dành cho công tác kiểm tra, giám sát.

- Chưa thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát nên kiến thức, nghiệp vụ kiểm tra, giám sát còn hạn chế.

- Việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có chi bộ thực hiện chưa nghiêm túc; chưa chủ động đề ra được nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát cụ thể.

 

Để thực hiện tốt mục tiêu, quan điểm, phương hướng, phương châm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong giai đoạn hiện nay và nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của chi bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty cần thực hiện “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ” với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như sau:

1. Mục tiêu chung

- Tạo chuyển biến rõ rệt, đưa công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ đi vào nền nếp, đúng quy định. Lấy việc xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và lãnh đạo đảng viên hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao, nâng cao tính tự phê bình, phê bình, tính tiền phong, gương mẫu, tính tự giác, thúc đẩy và giáo dục nâng cao trách nhiệm của người đảng viên làm mục tiêu, phương hướng kiểm tra, giám sát.

- Kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên; mở rộng và phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

2. Mục tiêu cụ thể

- 100% chi bộ phân công chi ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát, tham mưu, giúp chi bộ làm công tác kiểm tra, giám sát.

- 100% chi bộ hằng năm xây dựng và thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát theo phương châm giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm.

- Hằng năm, 100% đảng viên trong chi bộ được giám sát thường xuyên; 50% đảng viên trở nên được kiểm tra, giám sát chuyên đề.

- 100% cán bộ làm công tác kiểm tra của chi bộ được tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát.

3. Nhiệm vụ và giải pháp

3.1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của chi ủy, chi bộ, đảng viên về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát. Đảng viên, chi ủy, nhất bí thư chi bộ cần thường xuyên, tự giác học tập, nghiên cứu để năm vững đường lối, quan điểm, chủ trương nghị quyết, quy định của Đảng về công tác xây dựng Đảng nói chung, về công tác kiểm tra, giám sát nói riêng.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chi ủy, chi bộ và đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát. Chi ủy, đảng viên nắm vững và thực hiện nghiêm túc quan điểm, nguyên tắc, thẩm quyền, phương hướng, phương châm, phương pháp, quy trình, thủ tục trong công tác kiểm tra, giám sát. Đồng chí bí thư chi bộ và người được chi bộ phân công làm công tác kiểm tra phải tăng cường năng lực, trách nhiệm, chủ động tham mưu, đề xuất với chi bộ về công tác kiểm tra, giám sát.

Hằng năm, đồng chí bí thư chi bộ trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm của chi bộ. Đảng viên thực hiện tốt kiểm tra, giám sát khi được chi bộ phân công. Đề cao việc tự quản lý, tự kiểm tra (tự phê bình) của chi bộ, của đảng viên. Lấy kết quả thực hiện, kết quả kiểm tra, giám sát để đánh giá phân xếp loại cán bộ, chi ủy viên, đảng viên hằng năm theo quy định.

3.2. Thực hiện tốt việc xác định nội dung, đối tượng, hình thức, phương pháp, việc thẩm tra xác minh, đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc trong kiểm tra, giám sát của chi bộ

Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy, chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên; chi bộ phải tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên; từ đó xác định nội dung, đối tượng, hình thức, phương pháp, thời điểm, thời gian kiểm tra, giám sát cho phù hợp.

Chi bộ kiểm tra mọi đảng viên trong việc chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm, việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, việc thực hiện nghị quyết của chi bộ và nhiệm vụ do chi bộ phân công (trừ nhiệm vụ cấp trên giao). Chi bộ giám sát đối với tất cả đảng viên về thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

Tăng cường và nâng cao chất lượng kiểm tra của chi bộ đối với cấp ủy viên các cấp, cán bộ thuộc cấp ủy cấp trên quản lý về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức.

Tăng cường và nâng cao chất lượng giám sát đối với cấp uỷ viên các cấp, cán bộ thuộc cấp uỷ cấp trên quản lý về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và việc thực hiện nghị quyết, kết luận của chi bộ; việc thực hiện tiêu chuẩn đảng viên và nhiệm vụ đảng viên; việc kê khai tài sản và thu nhập; việc chấp hành quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm; việc giữ mối liên hệ với cấp ủy, chi bộ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, thống nhất. Cách thức tiến hành kiểm tra, giám sát theo đúng quy trình. Làm tốt công tác thẩm tra, xác minh, qua đó, kết luận chính xác về những nội dung kiểm tra, giám sát. Phát huy những tích cực, khắc phục những hạn chế của yếu tố tâm lý - xã hội trong kiểm tra, giám sát. Lập và lưu trữ hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát theo quy định.

Cán bộ, đảng viên trong chi bộ phải thường xuyên, tự giác học tập để nâng cao trình độ mọi mặt, nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, nghiêm túc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế của chi bộ, cơ quan, đoàn thể.

3.3. Tăng cường công tác lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết; nâng cao chất lượng bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về kiểm tra, giám sát

Cấp ủy và UBKT cấp trên tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chi bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. UBKT tham mưu cho cấp ủy ban hành quy trình và mẫu hóa các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát cho phù hợp với thực tế của chi bộ.

Đảng ủy mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cấp ủy viên và cán bộ kiểm tra ở chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đảm bảo chất lượng, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ.

 Tăng cường trao đổi kinh nghiệm về kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và xử lý nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong công tác kiểm tra, giám sát. 

TAGS:
Tác giả: Nguyễn Viết Toại ; xuất bản: 07/07/2017 09:52
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video