Giới thiệu tổng quan về Công ty

(Nhà máy thuỷ điện Sê San 4 là một trong những công trình trọng điểm quốc gia được khởi công xây dựng vào tháng 11/2004 trên sông Sê San thuộc địa phận 02 tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Tổ máy số 1 hoà lưới quốc gia vào ngày 28/09/2009, Tổ máy số 2 phát điện ngày 08/12/2009, Tổ máy số 3 phát điện ngày 20/03/2010).

Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; lắp đặt hệ thống điện và sửa chữa thiết bị điện.
- Giáo dục nghề nghiệp; hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.
- Buôn bán vật liệu, lắp đặt thiết bị khác trong xây dựng; khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.
- Xuất nhập khẩu nhiên liệu, nguyên liệu, vật tư thiết bị ngành điện; đầu tư kinh doanh cơ khí điện lực, gia công cơ khí.

- Xu�t nh�p kh�u nhi�n li�u, nguy�n li�u, v�t t� thi�t b� ng�nh i�n; �u t� kinh doanh c� kh� i�n l�c, gia c�ng c� kh�.</p> </div> </article> <!-- End Studies --> <!-- Studies --> <article class="col-md-6 video-info animated fadeInRight"> <div class="thumbs"> <a href="#"> <div class="play-video-big"></div> <img class="img-fluid" src="<%= ResolveUrl("~/") %>userfile/images/2016/11/DSC_0062.JPG" alt="Image Description"></a> </div> </article> <!-- End Studies --> </div> </div> </div> </div> </div><script type="text/javascript" custom="mergeServer"></script>