Sản lượng điện

BẢNG TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG ĐIỆN VÀ TỰ DÙNG
Tính đến 24h00 ngày 23/06/2019
                       
  Sản lượng điện ngày:                                2.225.260   kWh        
  Sản lượng điện lũy kế tháng 06:                                67.084.900   kWh        
  Sản lượng điện lũy kế năm 2019:                              393.944.379   kWh        
  Sản lượng điện lũy kế từ năm 2009:                       12.971.492.693   kWh        
                       
  Điện tự dùng ngày:   5.978   kWh        
  Điện tự dùng lũy kế tháng 06:     105.205   kWh        
  Điện tự dùng lũy kế năm 2019:                                  1.332.860   kWh        
  Điện tự dùng lũy kế từ năm 2009:                              43.076.925   kWh        
                Đơn vị tính:  kWh      
                       
  NĂM 2010 NĂM 2011 NĂM 2012 NĂM 2013 NĂM 2014 NĂM 2015 NĂM 2016 NĂM 2017 NĂM 2018 NĂM 2019
Tháng
01
SL điện lũy kế tháng 91.847.152        20.262.272        59.645.350       37.468.900        62.281.640       73.741.190           47.856.160 78.166.030 79.813.420 52.832.670
SL điện lũy kế năm 91.847.152 20.262.272 59.645.350 37.468.900 62.281.640 73.741.190 47.856.160 78.166.030 79.813.420 52.832.670
Tự dùng lũy kế tháng 120.194            128.677             143.550           122.511            391.502           351.795               368.590 360.765 246.570 271.640
Tự dùng lũy kế năm 120.194 128.677 143.550 122.511 391.502 351.795 368.590 360.765 246.570 271.640
Tháng
02
SL điện lũy kế tháng 39.161.051        15.813.798        81.166.470       42.023.210        67.521.510       60.530.580           42.510.520 65.953.230 67.204.880 49.445.850
SL điện lũy kế năm 131.008.143 36.076.070       140.811.820       79.492.110      129.803.150     134.271.770           90.366.680 144.119.260 147.018.300 102.278.520
Tự dùng lũy kế tháng 116.690 129.094             126.579           110.747            366.106           406.625               330.305 315.210 195.630 239.070
Tự dùng lũy kế năm 236.629 257.771 270.129 233.258 757.608 758.420 698.895 675.975 442.200 510.710
Tháng
03
SL điện lũy kế tháng 96.245.682        33.966.340        98.388.380       78.762.710        70.816.060       69.900.380           41.864.950 71.380.500 82.819.410 63.701.479
SL điện lũy kế năm 227.253.825 70.042.410       239.200.200     158.254.820      200.619.210     204.172.150         132.231.630 215.499.760 229.837.710 165.979.999
Tự dùng lũy kế tháng 150.230 137.336             128.372           125.476            349.950           371.310               326.545 328.630 186.560 209.379
Tự dùng lũy kế năm 387.065 395.107 398.501 358.734 1.107.558 1.129.730 1.025.440 1.004.605 628.760 720.089
Tháng
04
SL điện lũy kế tháng 84.415.477        53.833.708       101.492.940       89.843.200        94.196.370       58.809.650           40.147.690 102.581.210 86.311.720 73.225.710
SL điện lũy kế năm 311.639.302 123.876.118       340.693.140     248.098.020      294.815.580     262.981.800         172.379.320 318.080.970 316.149.130 239.205.709
Tự dùng lũy kế tháng 130.456 137.718             126.082           127.390            345.494           359.770               295.280 285.895 170.320 186.751
Tự dùng lũy kế năm 517.341 532.825 524.583 486.124 1.453.052 1.489.500 1.320.720 1.290.500 799.080 906.840
Tháng
05
SL điện lũy kế tháng 86.872.758 74.579.493        87.827.700       66.715.280      128.711.820       87.500.050           33.257.880 96.983.590 86.037.380 87.653.770
SL điện lũy kế năm 398.512.091 198.455.611       428.520.840     314.813.300      423.527.400     350.481.850         205.637.200 415.064.560 402.186.810 326.859.479
Tự dùng lũy kế tháng 134.171 125.677             140.537           128.897            285.171           349.015               301.310 299.790 221.210 320.785
Tự dùng lũy kế năm 651.512 658.502 665.120 615.021 1.738.223 1.838.515 1.622.030 1.590.290 1.016.020 1.227.625
Tháng
06
SL điện lũy kế tháng 59.539.963 152.980.753       130.364.050       85.546.540      131.535.230     111.209.367           65.944.160      137.839.280 140.662.250       67.084.900
SL điện lũy kế năm 457.701.046 351.436.364       558.884.890     400.359.840      555.062.630     461.691.217         271.581.360      552.903.840 542.849.060     393.944.379
Tự dùng lũy kế tháng 121.177 133.256             121.363           123.334            361.485           314.021               288.995            237.680 157.270           105.205
Tự dùng lũy kế năm 772.059 791.758 786.483 738.355 2.099.708 2.152.536 1.911.025 1.827.970 1.173.290 1.332.860
Tháng
07
SL điện lũy kế tháng 56.196.914 240.238.016       170.601.500       84.032.770      165.906.650     145.042.170         126.212.859      166.215.410 209.498.210  
SL điện lũy kế năm 513.897.960 591.674.380       729.486.390     484.392.610      720.969.280     606.733.387         397.794.219      719.119.250 752.347.270  
Tự dùng lũy kế tháng 123.669 138.770             127.489           126.729            373.053           320.320               404.505            209.635 92.150  
Tự dùng lũy kế năm 895.728 930.528 913.972 865.084 2.472.761 2.472.856 2.484.140 2.034.105 1.265.440  
Tháng
08
SL điện lũy kế tháng 116.341.193 254.228.400       216.784.860     152.686.310      243.056.530     157.307.050         142.522.430      207.466.087 266.657.640  
SL điện lũy kế năm 630.239.153 845.902.780       946.271.250     637.078.920      964.025.810     764.040.437         540.316.649      926.585.337 1.019.004.910  
Tự dùng lũy kế tháng 138.679 144.609             124.961           124.790            407.770           307.360               332.825            172.217 -10.790  
Tự dùng lũy kế năm 1.034.154 1.075.137 1.038.933 989.874 2.886.543 2.780.216 2.816.965 2.206.322 1.254.650  
Tháng
09
SL điện lũy kế tháng 132.749.031 250.312.010       245.359.300     161.381.670      223.189.030     104.466.970         177.201.890      173.039.740 254.858.090  
SL điện lũy kế năm 762.988.184 1.096.214.790    1.191.630.550     798.460.590   1.187.214.840     868.507.407         717.518.539    1.099.625.077 1.273.863.000  
Tự dùng lũy kế tháng 133.374 138.223             136.967           129.526            439.670           326.550               332.900            149.510 -29.350  
Tự dùng lũy kế năm 1.167.528 1.213.360 1.175.900 1.119.400 3.326.213 3.106.766 3.149.865 2.355.832 1.225.300  
Tháng
10
SL điện lũy kế tháng 83.501.680 248.444.390       208.691.600     241.002.190      163.642.130       98.804.570         185.047.500        97.939.710 186.059.520  
SL điện lũy năm 846.489.864 1.344.659.180    1.400.322.150 1.039.462.780 1.350.856.970 967.311.977 902.566.039 1.197.564.787 1.459.922.520  
Tự dùng lũy kế tháng 132.505 146.217             136.754           135.376            402.570           379.855               344.515            236.810 72.500  
Tự dùng lũy kế năm 1.300.033 1.359.577 1.312.654 1.254.776 3.729.183 3.486.621 3.494.380 2.592.642 1.297.800  
Tháng
11
SL điện lũy kế tháng 62.758.641 181.127.330       129.449.840     203.536.290        91.752.510       61.906.300         119.908.680      150.390.240 98.939.930  
SL điện lũy kế năm 909.068.505 1.525.786.510    1.529.771.990 1.242.999.070 1.442.609.480 1.029.218.277      1.022.474.719    1.347.955.027 1.558.862.450  
Tự dùng lũy kế tháng 130.357 135.227             128.986           128.454            405.545           385.710               339.185              23.420 251.230  
Tự dùng lũy kế năm 1.430.390 1.494.804 1.441.640 1.383.230 4.134.728 3.872.331            3.833.565          2.727.552 1.549.030  
Tháng
12
SL điện lũy kế tháng 45.775.051 124.057.340        88.351.750     150.849.370        64.853.920       61.071.660         106.258.840      100.276.430 68.105.260  
SL điện lũy kế năm 954.843.556    1.649.843.850    1.618.123.740 1.393.848.440 1.507.463.400 1.090.289.937      1.128.733.559    1.448.231.457 1.626.967.710  
Tự dùng lũy kế tháng 262.589 714.785             557.610           452.665            362.020           330.830               405.520            261.430 249.140  
Tự dùng lũy kế năm 3.775.456 6.224.616 8.274.983 5.766.274 4.496.748 4.203.161            4.239.085          2.965.562 1.798.180  
Sản lượng luỹ kế nhiều năm 1.114.640.131 2.764.483.981 4.382.013.811 5.775.862.251 7.283.325.651 8.373.615.588 9.502.349.147 10.950.580.604 12.577.548.314 12.971.492.693
Tự dùng luỹ kế nhiều năm 3.775.456 10.000.072 18.275.055 24.041.329 28.538.077 32.741.238 36.980.323 39.945.885 41.744.065 43.076.925