Danh bạ điện thoại Công ty

STT Đơn vị / Chức danh Họ và Tên Số điện thọai
Nhà máy 114
 Lê Duẩn
Bưu điện
I Ban Lãnh đạo Công ty
1 Giám đốc Công ty Ô. Hồ Trung Đông   13149 0269 2225768
2 Phó Giám đốc Công ty Ô. Nguyễn Đăng Hà 60846 13177 0269 2225769
II Phòng Hành chính và Lao động
1 Trưởng phòng B. Nguyễn Thị Thu Hà   13288  
2 Phó phòng Ô. Phan Hữu Dụy   13119  
3 Phó phòng Ô. Nguyễn Ngọc Minh   13221  
4 Phó phòng Ô. Nguyễn Hữu Minh   13134  
5 Nhân viên Văn thư   60831 13296 0269 3514118
6 Nhân viên hành chính B. Nguyễn Thị Kim Hương   13135  
7 Nhân viên hành chính     13175  
8 Nhân viên Thanh Tra Ô. Nguyễn Đức Toàn   13222  
9 Nhân viên Pháp chế Ô. Huỳnh Thế Nhân   13222  
10 Nhân viên Y tế B. Trần Thị Hải Yến 60843    
11 Nhân viên TC&NS     13279  
12 Nhân viên Nhà bếp   60842    
13 Bảo vệ 114 Lê Duẩn     13127 0269 6251069
14 Bảo vệ đập bờ trái   60836    
15 Bảo vệ Trạm 220kV   60824    
III Phòng Kế hoạch - Vật tư
1 Trưởng phòng Ô. Hà Đức Minh   13186 0269 2225761
2 Phó Trưởng phòng Ô. Trần Quốc Định   13280  
3 Nhân viên Thị trường điện Ô. Ngô Quốc Thịnh   13218  
4 Nhân viên KH-VT     13290  
5 Nhân viên Kho vật tư       0269 6337197
IV Phòng Kỹ thuật - An toàn
1 Trưởng phòng Ô. Nguyễn Viết Toại 60829 13158  
2 Phó Trưởng phòng Ô. Nguyễn Thanh Sơn   13124  
3 Phó Trưởng phòng Ô. Trần Đình Thích   13147  
4 Phó Trưởng phòng Ô. Phạm Văn Chương   13224  
5 Nhân viên CNTT Ô. Võ Minh Thắng   13147  
V Phòng Tài chính - Kế toán
1 Kế toán trưởng Ô. Nguyễn Văn Phương   13118  
2 Phó Trưởng phòng B. Huỳnh Kim Anh   13287  
3 Nhân viên Kế toán      13122  
4 Nhân viên Thủ quỹ B. Nguyễn Thị Thanh Thủy   13180  
VI Phân xưởng Vận hành
1 Quản đốc Ô. Đặng Trung Thi 60844 13170  
2 Phó Quảng đốc Ô. Trần Minh Đức      
3 Phó Quản đốc Ô. Phan Vĩnh Tài   13273  
4 Thống kê Phân xưởng B. Võ Thị Thắng Mỹ   13153  
5 Trưởng ca - Phòng ĐKTT   60800
60802
  0269 6268269
0269 2222366
6 Trạm bơm HL thân đập   60801    
7 Nhân viên Trực máy   60809    
8 Nhân viên Trực điện   60812    
9 Trạm lọc nước kỹ thuật   60810    
10 Gian thiết bị điện 155,30   60811    
11 Gian thiết bị điện 160,55   60814    
12 Trạm bơm tiêu cạn   60837    
13 Trạm phân phối 220kV   60825    
14 Đập tràn cửa nhận nước   60848   0269 3514107
15 Đập điều hoà       0269 6276368