Phòng Thử nghiệm VILAS theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005

Lĩnh vực thử nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện - hóa là một trong những nhiệm vụ quan trọng đồng thời cũng là một thế mạnh của công ty. Đội ngũ cán bộ làm công tác kỹ thuật thử nghiệm - hiệu chỉnh đã chứng minh được năng lực của mình qua từng giai đoạn phát triển từ làm chủ thiết bị đến việc nắm bắt các công nghệ tiên tiến hiện đại phục vụ công tác cải tạo nâng cấp các hệ thống thiết bị quan trọng và có tính năng phức tạp trong sản xuất. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm thế nào để nâng cao tính chính xác, đảm bảo, tin cậy các phép thử và quan trọng nhất là sự liên kết, hòa nhập với các phòng thử nghiệm hiện đại. Từ đầu năm 2013, lãnh đạo Công ty triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng Phòng thử nghiệm theo ISO/IEC 17025:2005. Với sự quyết tâm và trí tuệ của mình, ngày 21-4-2014, Phòng thử nghiệm Công ty đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá và quyết định công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2005 cho 42 phép thử nghiệm điện, hiệu chỉnh điện-hóa. Việc Phòng thử nghiệm được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn này có thể xem là một bước ngoặc trong lĩnh vực thử nghiệm-hiệu chỉnh của Công ty, vì từ đây Phòng thử nghiệm đã được liên kết với các chuẩn công nghệ đo lường tiên tiến và hiện đại trên thế giới. Và cũng từ đây, hoạt động của Phòng thử nghiệm có thể được liên kết tham gia thử nghiệm thành thạo và so sánh liên phòng với các Phòng thử nghiệm đẳng cấp trong nước và khu vực.

Phạm vi được công nhận (Thử nghiệm)

Phạm vi được công nhận (Hiệu chuẩn)

  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video