Sản lượng điện

BẢNG TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG ĐIỆN VÀ TỰ DÙNG
Tính đến 24h 00 ngày 22/11/2017
                   
  Sản lượng điện ngày:                                 4.822.180   kWh    
  Sản lượng điện lũy kế tháng 11:                               111.306.440   kWh    
  Sản lượng điện lũy kế năm 2017:                            1.308.871.227   kWh    
  Sản lượng điện lũy kế từ năm 2009:                          11.016.857.664   kWh    
                   
  Điện tự dùng ngày:                                         3.530   kWh    
  Điện tự dùng lũy kế tháng 11:                                         80.340   kWh    
  Điện tự dùng lũy kế năm 2017:                                   2.672.982   kWh    
  Điện tự dùng lũy kế từ năm 2009:                                 39.653.305   kWh    
                Đơn vị tính:  kWh  
                 
  NĂM
2010
NĂM
2011
NĂM
2012
NĂM
2013
NĂM
2014
NĂM
2015
NĂM
2016
NĂM
2017
Tháng 01 SL điện lũy kế tháng 91.847.152        20.262.272        59.645.350       37.468.900        62.281.640       73.741.190        47.856.160 78.166.030
SL điện lũy kế năm 91.847.152 20.262.272 59.645.350 37.468.900 62.281.640 73.741.190 47.856.160 78.166.030
Tự dùng lũy kế tháng 120.194            128.677            143.550            122.511            391.502            351.795            368.590 360.765
Tự dùng lũy kế năm 120.194 128.677 143.550 122.511 391.502 351.795 368.590 360.765
Tháng 02 SL điện lũy kế tháng 39.161.051        15.813.798        81.166.470       42.023.210        67.521.510       60.530.580        42.510.520 65.953.230
SL điện lũy kế năm 131.008.143 36.076.070      140.811.820       79.492.110      129.803.150      134.271.770        90.366.680 144.119.260
Tự dùng lũy kế tháng 116.690 129.094            126.579            110.747            366.106            406.625            330.305 315.210
Tự dùng lũy kế năm 236.629 257.771 270.129 233.258 757.608 758.420 698.895 675.975
Tháng 03 SL điện lũy kế tháng 96.245.682        33.966.340        98.388.380       78.762.710        70.816.060       69.900.380        41.864.950 71.380.500
SL điện lũy kế năm 227.253.825 70.042.410      239.200.200      158.254.820      200.619.210      204.172.150      132.231.630 215.499.760
Tự dùng lũy kế tháng 150.230 137.336            128.372            125.476            349.950            371.310            326.545 328.630
Tự dùng lũy kế năm 387.065 395.107 398.501 358.734 1.107.558 1.129.730 1.025.440 1.004.605
Tháng 04 SL điện lũy kế tháng 84.415.477        53.833.708      101.492.940       89.843.200        94.196.370       58.809.650        40.147.690 102.581.210
SL điện lũy kế năm 311.639.302 123.876.118      340.693.140      248.098.020      294.815.580      262.981.800      172.379.320 318.080.970
Tự dùng lũy kế tháng 130.456 137.718            126.082            127.390            345.494            359.770            295.280 285.895
Tự dùng lũy kế năm 517.341 532.825 524.583 486.124 1.453.052 1.489.500 1.320.720 1.290.500
Tháng 05 SL điện lũy kế tháng 86.872.758 74.579.493        87.827.700       66.715.280      128.711.820       87.500.050        33.257.880 96.983.590
SL điện lũy kế năm 398.512.091 198.455.611      428.520.840      314.813.300      423.527.400      350.481.850      205.637.200 415.064.560
Tự dùng lũy kế tháng 134.171 125.677            140.537            128.897            285.171            349.015            301.310 299.790
Tự dùng lũy kế năm 651.512 658.502 665.120 615.021 1.738.223 1.838.515 1.622.030 1.590.290
Tháng 06 SL điện lũy kế tháng 59.539.963 152.980.753      130.364.050       85.546.540      131.535.230      111.209.367        65.944.160      137.839.280
SL điện lũy kế năm 457.701.046 351.436.364      558.884.890      400.359.840      555.062.630      461.691.217      271.581.360      552.903.840
Tự dùng lũy kế tháng 121.177 133.256            121.363            123.334            361.485            314.021            288.995            237.680
Tự dùng lũy kế năm 772.059 791.758 786.483 738.355 2.099.708 2.152.536 1.911.025 1.827.970
Tháng 07 SL điện lũy kế tháng 56.196.914 240.238.016      170.601.500       84.032.770      165.906.650      145.042.170      126.212.859      166.215.410
SL điện lũy kế năm 513.897.960 591.674.380      729.486.390      484.392.610      720.969.280      606.733.387      397.794.219      719.119.250
Tự dùng lũy kế tháng 123.669 138.770            127.489            126.729            373.053            320.320            404.505            209.635
Tự dùng lũy kế năm 895.728 930.528 913.972 865.084 2.472.761 2.472.856 2.484.140 2.034.105
Tháng 08 SL điện lũy kế tháng 116.341.193 254.228.400      216.784.860      152.686.310      243.056.530      157.307.050      142.522.430      207.466.087
SL điện lũy kế năm 630.239.153 845.902.780      946.271.250      637.078.920      964.025.810      764.040.437      540.316.649      926.585.337
Tự dùng lũy kế tháng 138.679 144.609            124.961            124.790            407.770            307.360            332.825            172.217
Tự dùng lũy kế năm 1.034.154 1.075.137 1.038.933 989.874 2.886.543 2.780.216 2.816.965 2.206.322
Tháng 09 SL điện lũy kế tháng 132.749.031 250.312.010      245.359.300      161.381.670      223.189.030      104.466.970      177.201.890      173.039.740
SL điện lũy kế năm 762.988.184 1.096.214.790    1.191.630.550      798.460.590    1.187.214.840      868.507.407      717.518.539   1.099.625.077
Tự dùng lũy kế tháng 133.374 138.223            136.967            129.526            439.670            326.550            332.900            149.510
Tự dùng lũy kế năm 1.167.528 1.213.360 1.175.900 1.119.400 3.326.213 3.106.766 3.149.865 2.355.832
Tháng 10 SL điện lũy kế tháng 83.501.680 248.444.390      208.691.600      241.002.190      163.642.130       98.804.570      185.047.500       97.939.710
SL điện lũy năm 846.489.864 1.344.659.180    1.400.322.150 1.039.462.780 1.350.856.970 967.311.977 902.566.039 1.197.564.787
Tự dùng lũy kế tháng 132.505 146.217            136.754            135.376            402.570            379.855            344.515            236.810
Tự dùng lũy kế năm 1.300.033 1.359.577 1.312.654 1.254.776 3.729.183 3.486.621 3.494.380 2.592.642
Tháng 11 SL điện lũy kế tháng 62.758.641 181.127.330      129.449.840      203.536.290        91.752.510       61.906.300      119.908.680      111.306.440
SL điện lũy kế năm 909.068.505 1.525.786.510    1.529.771.990 1.242.999.070 1.442.609.480 1.029.218.277    1.022.474.719   1.308.871.227
Tự dùng lũy kế tháng 130.357 135.227            128.986            128.454            405.545            385.710            339.185             80.340
Tự dùng lũy kế năm 1.430.390 1.494.804 1.441.640 1.383.230 4.134.728 3.872.331          3.833.565         2.672.982
Tháng 12 SL điện lũy kế tháng 45.775.051 124.057.340        88.351.750      150.849.370        64.853.920       61.071.660      106.258.840  
SL điện lũy kế năm 954.843.556    1.649.843.850    1.618.123.740 1.393.848.440 1.507.463.400 1.090.289.937    1.128.733.559  
Tự dùng lũy kế tháng 262.589 714.785            557.610            452.665            362.020            330.830            405.520  
Tự dùng lũy kế năm 3.775.456 6.224.616 8.274.983 5.766.274 4.496.748 4.203.161          4.239.085  
Sản lượng điện luỹ kế nhiều năm 1.114.640.131 2.764.483.981 4.382.013.811 5.775.862.251 7.283.325.651 8.373.615.588 9.707.986.437 11.016.857.664
Tự dùng luỹ kế nhiều năm 3.775.456 10.000.072 18.275.055 24.041.329 28.538.077 32.741.238 36.980.323 39.653.305

  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video