Sản lượng điện

BẢNG TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG ĐIỆN VÀ TỰ DÙNG
Tính đến 24h00 ngày 10/12/2018
                     
  Sản lượng điện ngày:                                2.278.110   kWh      
  Sản lượng điện lũy kế tháng 12:                                23.376.330   kWh      
  Sản lượng điện lũy kế năm 2018:                           1.582.238.780   kWh      
  Sản lượng điện lũy kế từ năm 2009:                       12.532.819.384   kWh      
                     
  Điện tự dùng ngày:   3.710   kWh      
  Điện tự dùng lũy kế tháng 12:     65.620   kWh      
  Điện tự dùng lũy kế năm 2018:                                  1.614.660   kWh      
  Điện tự dùng lũy kế từ năm 2009:                              41.560.545   kWh      
                Đơn vị tính:  kWh    
                     
  NĂM
2010
NĂM
2011
NĂM
2012
NĂM
2013
NĂM
2014
NĂM
2015
NĂM
2016
NĂM
2017
NĂM
2018
Tháng
01
SL điện lũy kế tháng 91.847.152        20.262.272        59.645.350       37.468.900        62.281.640       73.741.190           47.856.160 78.166.030 79.813.420
SL điện lũy kế năm 91.847.152 20.262.272 59.645.350 37.468.900 62.281.640 73.741.190 47.856.160 78.166.030 79.813.420
Tự dùng lũy kế tháng 120.194            128.677             143.550           122.511            391.502           351.795               368.590 360.765 246.570
Tự dùng lũy kế năm 120.194 128.677 143.550 122.511 391.502 351.795 368.590 360.765 246.570
Tháng
02
SL điện lũy kế tháng 39.161.051        15.813.798        81.166.470       42.023.210        67.521.510       60.530.580           42.510.520 65.953.230 67.204.880
SL điện lũy kế năm 131.008.143 36.076.070       140.811.820       79.492.110      129.803.150     134.271.770           90.366.680 144.119.260 147.018.300
Tự dùng lũy kế tháng 116.690 129.094             126.579           110.747            366.106           406.625               330.305 315.210 195.630
Tự dùng lũy kế năm 236.629 257.771 270.129 233.258 757.608 758.420 698.895 675.975 442.200
Tháng
03
SL điện lũy kế tháng 96.245.682        33.966.340        98.388.380       78.762.710        70.816.060       69.900.380           41.864.950 71.380.500 82.819.410
SL điện lũy kế năm 227.253.825 70.042.410       239.200.200     158.254.820      200.619.210     204.172.150         132.231.630 215.499.760 229.837.710
Tự dùng lũy kế tháng 150.230 137.336             128.372           125.476            349.950           371.310               326.545 328.630 186.560
Tự dùng lũy kế năm 387.065 395.107 398.501 358.734 1.107.558 1.129.730 1.025.440 1.004.605 628.760
Tháng
04
SL điện lũy kế tháng 84.415.477        53.833.708       101.492.940       89.843.200        94.196.370       58.809.650           40.147.690 102.581.210 86.311.720
SL điện lũy kế năm 311.639.302 123.876.118       340.693.140     248.098.020      294.815.580     262.981.800         172.379.320 318.080.970 316.149.130
Tự dùng lũy kế tháng 130.456 137.718             126.082           127.390            345.494           359.770               295.280 285.895 170.320
Tự dùng lũy kế năm 517.341 532.825 524.583 486.124 1.453.052 1.489.500 1.320.720 1.290.500 799.080
Tháng
05
SL điện lũy kế tháng 86.872.758 74.579.493        87.827.700       66.715.280      128.711.820       87.500.050           33.257.880 96.983.590 86.037.380
SL điện lũy kế năm 398.512.091 198.455.611       428.520.840     314.813.300      423.527.400     350.481.850         205.637.200 415.064.560 402.186.810
Tự dùng lũy kế tháng 134.171 125.677             140.537           128.897            285.171           349.015               301.310 299.790 221.210
Tự dùng lũy kế năm 651.512 658.502 665.120 615.021 1.738.223 1.838.515 1.622.030 1.590.290 1.016.020
Tháng
06
SL điện lũy kế tháng 59.539.963 152.980.753       130.364.050       85.546.540      131.535.230     111.209.367           65.944.160      137.839.280 140.662.250
SL điện lũy kế năm 457.701.046 351.436.364       558.884.890     400.359.840      555.062.630     461.691.217         271.581.360      552.903.840 542.849.060
Tự dùng lũy kế tháng 121.177 133.256             121.363           123.334            361.485           314.021               288.995            237.680 157.270
Tự dùng lũy kế năm 772.059 791.758 786.483 738.355 2.099.708 2.152.536 1.911.025 1.827.970 1.173.290
Tháng
07
SL điện lũy kế tháng 56.196.914 240.238.016       170.601.500       84.032.770      165.906.650     145.042.170         126.212.859      166.215.410 209.498.210
SL điện lũy kế năm 513.897.960 591.674.380       729.486.390     484.392.610      720.969.280     606.733.387         397.794.219      719.119.250 752.347.270
Tự dùng lũy kế tháng 123.669 138.770             127.489           126.729            373.053           320.320               404.505            209.635 92.150
Tự dùng lũy kế năm 895.728 930.528 913.972 865.084 2.472.761 2.472.856 2.484.140 2.034.105 1.265.440
Tháng
08
SL điện lũy kế tháng 116.341.193 254.228.400       216.784.860     152.686.310      243.056.530     157.307.050         142.522.430      207.466.087 266.657.640
SL điện lũy kế năm 630.239.153 845.902.780       946.271.250     637.078.920      964.025.810     764.040.437         540.316.649      926.585.337 1.019.004.910
Tự dùng lũy kế tháng 138.679 144.609             124.961           124.790            407.770           307.360               332.825            172.217 -10.790
Tự dùng lũy kế năm 1.034.154 1.075.137 1.038.933 989.874 2.886.543 2.780.216 2.816.965 2.206.322 1.254.650
Tháng
09
SL điện lũy kế tháng 132.749.031 250.312.010       245.359.300     161.381.670      223.189.030     104.466.970         177.201.890      173.039.740 254.858.090
SL điện lũy kế năm 762.988.184 1.096.214.790    1.191.630.550     798.460.590   1.187.214.840     868.507.407         717.518.539    1.099.625.077 1.273.863.000
Tự dùng lũy kế tháng 133.374 138.223             136.967           129.526            439.670           326.550               332.900            149.510 -29.350
Tự dùng lũy kế năm 1.167.528 1.213.360 1.175.900 1.119.400 3.326.213 3.106.766 3.149.865 2.355.832 1.225.300
Tháng
10
SL điện lũy kế tháng 83.501.680 248.444.390       208.691.600     241.002.190      163.642.130       98.804.570         185.047.500        97.939.710 186.059.520
SL điện lũy năm 846.489.864 1.344.659.180    1.400.322.150 1.039.462.780 1.350.856.970 967.311.977 902.566.039 1.197.564.787 1.459.922.520
Tự dùng lũy kế tháng 132.505 146.217             136.754           135.376            402.570           379.855               344.515            236.810 72.500
Tự dùng lũy kế năm 1.300.033 1.359.577 1.312.654 1.254.776 3.729.183 3.486.621 3.494.380 2.592.642 1.297.800
Tháng
11
SL điện lũy kế tháng 62.758.641 181.127.330       129.449.840     203.536.290        91.752.510       61.906.300         119.908.680      150.390.240 98.939.930
SL điện lũy kế năm 909.068.505 1.525.786.510    1.529.771.990 1.242.999.070 1.442.609.480 1.029.218.277      1.022.474.719    1.347.955.027 1.558.862.450
Tự dùng lũy kế tháng 130.357 135.227             128.986           128.454            405.545           385.710               339.185              23.420 251.230
Tự dùng lũy kế năm 1.430.390 1.494.804 1.441.640 1.383.230 4.134.728 3.872.331            3.833.565          2.727.552 1.549.030
Tháng
12
SL điện lũy kế tháng 45.775.051 124.057.340        88.351.750     150.849.370        64.853.920       61.071.660         106.258.840      100.276.430 23.376.330
SL điện lũy kế năm 954.843.556    1.649.843.850    1.618.123.740 1.393.848.440 1.507.463.400 1.090.289.937      1.128.733.559    1.448.231.457 1.582.238.780
Tự dùng lũy kế tháng 262.589 714.785             557.610           452.665            362.020           330.830               405.520            261.430 65.620
Tự dùng lũy kế năm 3.775.456 6.224.616 8.274.983 5.766.274 4.496.748 4.203.161            4.239.085          2.965.562 1.614.660
Sản lượng luỹ kế nhiều năm 1.114.640.131 2.764.483.981 4.382.013.811 5.775.862.251 7.283.325.651 8.373.615.588 9.502.349.147 10.950.580.604 12.532.819.384
Tự dùng luỹ kế nhiều năm 3.775.456 10.000.072 18.275.055 24.041.329 28.538.077 32.741.238 36.980.323 39.945.885 41.560.545

  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video